Wdrożenie i prowadzenie PPK

Grupa Vattax oferuje całościowe doradztwo prawne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) u przedsiębiorcy.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług:

Wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 1. opracowanie harmonogramu utworzenia PPK,
 2. przygotowanie dokumentów związanych z utworzeniem i prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników,   oświadczeń, wniosków i in.,
 3. wsparcie w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 4. udział w spotkaniach ze stroną społeczną,
 5. pomoc przy zawarciu umowy o zarządzanie PPK – analiza projektów umów i propozycja ewentualnych zmian,
 6. analiza istniejących aktów wewnętrznych (np. regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego) i określenie potrzeby ich dostosowania,
 7. konsultacje w ramach tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 8. szkolenia z zakresu wdrożenia przepisów dla służb kadrowych i księgowych,
 9. szkolenia dla pracowników dotyczące warunków uczestnictwa, obowiązków i uprawnień związanych z PPK,
 10. wsparcie we wdrożeniu administracyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych (m.in. pomoc w opracowaniu i wprowadzeniu procedur postępowania,  polityki dokonywania wpłat w ramach określonych przez ustawodawcę, a także zapisów nt. obowiązków sprawozdawczych).

Bieżąca obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 1. comiesięczne naliczanie składek

 2. weryfikacja osób zatrudnionych, wobec których istnieje obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego;

 3. pomoc w kompletowaniu i przetwarzania dokumentów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

 4. obsługa wymiany dokumentów z instytucją finansową zarządzającą programem PPK firmy.

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe co to jest?

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą twoje prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia.
Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona, w wieku 18 – 55 lat, ale w każdej chwili może się z niego wypisać.

Pracownicze Plany Kapitałowe od kiedy? – PPK od kiedy?

Pracownicze Plany Kapitałowe, ustawa o PPK – ważne informacje:

 • Od 1 lipca zaczął obowiązywać termin utworzenia przez podmioty zatrudniające powyżej 250 osób Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • Od 1 stycznia 2020 r obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zacznie obowiązywać firmy zatrudniające od 50 osób.

 • Od 1 lipca 2020 r. obowiązek ten obejmie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.

 • Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych

Za naruszenie przepisów w zakresie pracowniczych planów kapitałowych grożą sankcje karne.

Ustawa o PPK wprowadza szeroką definicję zatrudnionego, obejmując nią, m.in., pracowników, osoby na urlopach wychowawczych, osoby działające na podstawie umów o świadczenie usług,  a w pewnych wypadkach – również członków rady nadzorczej.

Informacje ogólne:

Pracowniczy Plan Kapitałowy – wypłaty i zmiany dokonywane przez pracownika

W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Możliwości wypłat zależą od wieku pracownika. Przed 60 rokiem życia jest to możliwe tylko w poniższych wypadkach:

 • w razie poważnego zachorowania wypłata do 25% środków,

 • wypłata 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej – taka wypłata jest jednak rodzajem pożyczki, ponieważ wiąże się z obowiązkiem zwrotu w okresie 15 lat,

 • tzw.  wypłata  transferowa  100%  środków, czyli przekazanie ich na inny rachunek PPK lub w razie śmierci uczestnika na rachunek małżonka zmarłego lub osoby uprawnionej w PPK, IKE lub PPE

Pracowniczy Plan Kapitałowy – formy wypłat możliwe po 60 roku życia:

 • 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych, 100%  w  formie  świadczenia  małżeńskiego (tj. swego rodzaju wspólnej emerytury dla małżonków) w co najmniej 120 ratach miesięcznych,

 • wypłata transferowa na lokatę terminową lub,

 • wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie.

Czy można podwyższyć lub obniżyć składkę do PPK?

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zmieniać wysokość wpłacanej składki pod pewnymi warunkami. Pracodawca nie może jednak zmienić wysokości wpłaty podstawowej. Wartość wpłaty podstawowej od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia, ale pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej, która jednak nie może być wyższa niż 2,5% wynagrodzenia.

Pracodawca nie może zrezygnować z dokonywania  wpłaty  podstawowej  we wskazanej wysokości, ani zmienić jej wysokości. Wpłata  podstawowa  do  PPK  finansowana przez pracownika (czyli potrącana z jego wynagrodzenia  po  opodatkowaniu)  wynosi  2%. W  przypadku  pracownika  możliwe  jest  obniżenie wysokości tej wpłaty (jednak do wartości nie niższej  niż  0,5%  wynagrodzenia),  jeśli  jego  wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu  nie  przekracza  kwoty  odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak pracodawca, pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową, jednak nie może ona być wyższa niż 2% wynagrodzenia.

Kiedy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK?

Pracownik  może  zrezygnować  z Pracowniczych Planów Kapitałowych  w  każdym momencie. Odbywa się to na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Rezygnacja ta nie jest jednak składana raz na zawsze. Wpłaty będą wznawiane co 4 lata począwszy od 1 kwietnia 2023 roku dla wszystkich osób, które w okresie od poprzedniego wznowienia wpłat złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, a które już po złożeniu tej deklaracji nie złożyły pracodawcy wniosku o dokonywanie wpłat, zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy o PPK. Wtedy pracownik może raz jeszcze zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK poprzez złożenie stosownej deklaracji.

Wypłata zostanie pomniejszona o 30 proc. wartości wpłat po stronie pracodawcy, a od zysku z pozostałych 70 proc. będzie trzeba zapłacić tzw. podatek Belki. Natomiast zasilenie ze środków publicznych będzie trzeba zwrócić w całości do Funduszu Pracy, wraz z wypracowanym zyskiem. Koszty wcześniejszej wypłaty mogą wynieść 30–40 proc. zgromadzonych środków.

W przypadku śmierci uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego pieniądze podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika.

Co z Pracowniczym Planem Kapitałowym w przypadku zmiany pracy

W momencie zmiany pracy pracownik musi poinformować  nowego  pracodawcę  o  zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie pracownika musi zawierać informację dot. instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy. Nowy pracodawca ma natomiast obowiązek złożyć wniosek o dokonanie transferu środków z poprzednich rachunków PPK pracownika na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową nowego pracodawcy, o ile pracownik nie wyrazi swojego sprzeciwu. Należy  także  zaznaczyć,  że  uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.

 


Niniejsza informacja została przygotowana w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii naszych ekspertów.  Zapraszamy do kontaktu

 

Przypisy:

PPK Ustawa – Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.).

Pracownicze Plany Kapitałowe ustawa: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002215

Komplet informacji dot PPK: https://www.mojeppk.pl/

Obsługa księgowa
Obsługa księgowa

Pełna i Uproszczona Księgowość, Ewidencja VAT, Deklaracje INTRASTAT

Usługi kadrowo-płacowe
Usługi kadrowo-płacowe

Outsourcing Płac, Outsourcing Kadr, Pulpit Zdalny Pracownika i Kierownika

Wdrożenie i prowadzenie PPK
Wdrożenie i prowadzenie PPK

Wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, Bieżąca obsługa PPK

Wdrożenia i szkolenia z enova 365
Wdrożenia i szkolenia z enova 365

Wdrażanie, szkolenia, wsparcie w zakresie systemu enova365

Usługi IT
Usługi IT

Outsourcing Usług IT, Wdrożenia Active Directory, Wdrożenia Oprogramowania

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe

Wsparcie Podatkowe, Bezpieczeństwo Finansowe, Optymalizacja Zobowiązań

Doradztwo prawne
Doradztwo prawne

Outsourcing Funkcji ABI, Prawo Pracy, Prawo Gospodarcze, Windykacje

RODO, ISO, zarządzanie procesowe
RODO, ISO, zarządzanie procesowe

Wsparcie w zakresie RODO, zarządzania jakością i procesami

BackOffice
BackOffice

Wirtualne Biuro, Administracji, Archiwizacji Dokumentów

Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe

Leasing, Analiza Finansowa, Business Plany, Doradztwo Kredytowe