Amortyzacja – na czym polega?

Amortyzacja to systematyczne zmniejszanie ewidencjonowanego kosztu środka trwałego. Przykładami środków trwałych, które można amortyzować, są budynki, meble i wyposażenie biurowe czy sprzęt. Jedynym wyjątkiem są grunty, które nie tracą w czasie na wartości i nie zużywają się. Powodem stosowania amortyzacji jest dopasowanie części kosztu środka trwałego do generowanego przez niego przychodu; jest to wymagane zgodnie z zasadą dopasowania, w której rejestrowane przychody wraz z powiązanymi z nimi kosztami w tym samym okresie sprawozdawczym, aby uzyskać pełny obraz wyników transakcji generującej przychody. Efektem netto amortyzacji jest stopniowy spadek wykazywanej wartości bilansowej środków trwałych w bilansie. Bardzo trudno jest bezpośrednio powiązać środek trwały z działalnością przychodową. Podczas obliczania amortyzacji należy wziąć pod uwagę trzy główne czynniki, które wymieniono poniżej.

Użyteczne życie

Jest to okres, w którym firma spodziewa się, że zasób będzie produktywny. Po upływie okresu użytkowania dalsze eksploatowanie aktywów nie jest już opłacalne, dlatego oczekuje się, że firma je zlikwiduje. Amortyzacja jest ujmowana przez okres użytkowania składnika aktywów.

Wartość odzysku

Kiedy firma ostatecznie pozbywa się aktywa, może być w stanie sprzedać go za pewną obniżoną kwotę, którą jest wartość odzysku. Amortyzacja jest obliczana na podstawie kosztu aktywów pomniejszonego o szacunkową wartość odzysku. Jeśli oczekuje się, że wartość odzysku jest dość mała, jest ona generalnie ignorowana przy obliczaniu amortyzacji.

Koszt aktywów

Jest to najbardziej wpływający czynnik na amortyzację. Cena nabycia odnosi się do całkowitego kosztu zakupu składnika aktywów. Tym samym staje się podstawą do wyliczenia amortyzacji, jaka powinna być przypisana na każdy okres rozliczeniowy. Koszt zakupu obejmuje wysyłkę, sprzedaż i podatek, a także przygotowanie terenu, opłaty instalacyjne i testowe. Ponadto w odniesieniu do urządzeń produkcyjnych lub produkcyjnych, wszelkie koszty związane z doprowadzeniem urządzenia do stanu eksploatacyjnego również mogą być uwzględnione w kosztach nabycia. Obejmuje to koszt wysyłki i odbioru (zarządzanie logistyczne), ogólną instalację, montaż i kalibrację.

Wpisy księgowe amortyzacji

Rejestrując amortyzację, jest to obciążenie rachunku kosztów amortyzacji i uznanie rachunku skumulowanej amortyzacji. Konto skumulowanej amortyzacji jest kontem przeciwstawnym, co oznacza, że pojawia się w bilansie jako odliczenie od pierwotnej ceny zakupu środka trwałego. Po zbyciu środka trwałego,obciążasz konto środków trwałych, na którym środek trwały został pierwotnie zapisany, i obciążasz konto amortyzacji skumulowanej, w ten sposób usuwając środek trwały z bilansu. Jeżeli składnik aktywów nie był w pełni zamortyzowany w momencie jego zbycia, konieczne będzie również ujęcie straty w części niezamortyzowanej. Strata ta zostanie pomniejszona o wszelkie wpływy ze sprzedaży składnika aktywów.

Problemy z amortyzacją

Amortyzacja nie ma nic wspólnego z wartością rynkową środka trwałego, która w danym momencie może się znacznie różnić od kosztu netto środka trwałego. Amortyzacja jest głównym problemem przy obliczaniu przepływów pieniężnych firmy, ponieważ jest uwzględniana przy obliczaniu dochodu netto, ale nie wiąże się z żadnym przepływem środków pieniężnych. W związku z tym analiza przepływów pieniężnych wymaga uwzględnienia dochodu netto wraz z amortyzacją ujętą jako koszt w okresie. Amortyzacji nie stosuje się do wartości niematerialnych. Zamiast tego stosuje się amortyzację w celu obniżenia wartości bilansowej tych aktywów.

Metoda amortyzacji

Koszt amortyzacji można obliczyć przy użyciu metody amortyzacji przyspieszonej lub równomiernie przez cały okres użytkowania środka trwałego. Zaletą stosowania metody przyspieszonej jest to, że można rozpoznać większą amortyzację na początku okresu użytkowania środka trwałego, co odracza rozpoznanie podatku dochodowego na późniejszy okres. Zaletą stosowania stałej stawki amortyzacji jest łatwość obliczeń. Przykładami metod przyspieszonej amortyzacji są metody podwójnie malejącego salda i sumy cyfr rocznych. Podstawową metodą stałej amortyzacji jest metoda liniowa. Metoda jednostek produkcji jest również dostępna, jeśli chcesz amortyzować zasób na podstawie jego rzeczywistego poziomu wykorzystania, jak to zwykle ma miejsce w przypadku silników samolotowych, które mają określoną żywotność powiązaną z ich poziomami użytkowania. Jeżeli w połowie okresu użytkowania składnika aktywów spodziewasz się zmiany jego okresu użytkowania lub wartości odzysku, powinieneś uwzględnić tę zmianę w obliczeniach amortyzacji przez pozostały okres użytkowania składnika aktywów; nie zmieniaj z mocą wsteczną żadnej amortyzacji, która została już zaksięgowana.

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Środki trwałe to rzeczowy majątek firmy, który służy do prowadzenia działalności i generowania przychodów. W związku z tym firma nie konsumuje go ani nie sprzedaje, ale produkuje towary lub usługi. Amortyzacja środków trwałych co to? Ze względu na wieloletnie użytkowanie wartość środków trwałych maleje wraz z ich starzeniem się. Niektóre przykłady środków trwałych podlegających amortyzacji to budynki, maszyny i wyposażenie biurowe. Grunty do nich nie należą, ponieważ mają nieograniczony okres użytkowania i z czasem zwiększają swoją wartość. Krótko mówiąc, amortyzacja to alokacja kosztów nabycia środków trwałych, które mają spadek wartości. Mając odpowiedni system księgowy, można prowadzić firmę bardziej wydajnie i dokładniej. Istnieją dwie główne przyczyny amortyzacji:

  • czynnik fizyczny – wartość aktywów firmy może się zmniejszyć z powodu nadmiernego użytkowania, starzenia się i uszkodzeń
  • czynnik funkcjonalny – przyczyną amortyzacji aktywów może być również niezdolność aktywów do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych, więc konieczna jest zmiana na nowe

Co daje amortyzacja?

Po co amortyzacja? Otóż, obliczenia amortyzacji określają część kosztu środka trwałego, którą można odliczyć w danym roku. W zależności od zastosowanej metody, kwota może być co roku taka sama lub może być większa we wcześniejszych latach i spadać co roku w okresie użytkowania aktywa.

Jakie są metody amortyzacji?

Istnieje kilka rodzajów amortyzacji i różne formuły określania wartości księgowej składnika aktywów. Do najczęstszych metod amortyzacji należą:

  • Metoda amortyzacji liniowej
  • Metoda degresywna – malejącego salda
  • Metoda naturalna
  • Metoda amortyzacji jednorazowa

Amortyzacja jest wykorzystywana w rachunkowości do alokacji kosztu środka trwałego przez okres jego użytkowania. Innymi słowy, jest to zmniejszenie wartości aktywów, które następuje z biegiem czasu ze względu na zużycie lub starzenie się.

Metoda amortyzacji liniowej

Metoda liniowa jest zwykle używana do obliczania średniego spadku wartości w okresie. Jest to najczęściej stosowana metoda i jest to najprostszy sposób obliczania amortyzacji. Amortyzacja obejmuje środki trwałe takie jak pojazdy, meble biurowe, komputery i budynki biurowe metodą liniową. Aby obliczyć metodę liniową, musisz znać podstawę amortyzacji środka trwałego (jego koszt początkowy) oraz jego wartość odzysku (wartość środka trwałego na koniec jego okresu użytkowania).

Wzór amortyzacji liniowej

Roczny koszt amortyzacji = wartość początkowa – wartość odzysku/okres użytkowania środka trwałego

Suma powinna być taka sama co roku, dopóki środek nie osiągnie wartości odzysku lub pełnej amortyzacji.

Metoda degresywna

Metoda ta nazywana jest również metodą malejącego salda. Zgodnie z tą metodą do salda netto środka trwałego naliczany jest w każdym okresie rozliczeniowym stały procent amortyzacji. To saldo netto to nic innego jak wartość aktywów, która pozostaje po odliczeniu skumulowanej amortyzacji. W porównaniu z innymi metodami amortyzacji, amortyzacja malejącego salda skutkuje większymi kosztami we wcześniejszych latach, niż w późniejszych latach użytkowania składnika aktywów. Metoda odzwierciedla fakt, że aktywa są zazwyczaj bardziej produktywne we wczesnych latach, niż w późniejszych latach – a także praktyczny fakt, że wszystkie aktywa tracą więcej swojej wartości w pierwszych kilku latach jego użytkowania. Zatem metoda opiera się na założeniu, że większa kwota amortyzacji powinna zostać naliczona we wczesnych latach istnienia składnika aktywów. Wynika to z niskich kosztów napraw ponoszonych w takich latach. W miarę przechodzenia środka trwałego na późniejsze etapy użytkowania wzrastają koszty napraw i konserwacji takiego środka trwałego. W związku z tym, w takich latach należy zapewnić mniejszą kwotę amortyzacji. W przypadku metody podwójnie degresywnej, współczynnik amortyzacji jest dwukrotnie wyższy, niż w przypadku metody liniowej.

Wzór amortyzacji degresywnej

Okresowa amortyzacja = początkowa wartość księgowa x stawka amortyzacji

Metoda naturalna

Metoda naturalna, inaczej określana jako metoda jednostek produkcji,przypisuje równą stawkę kosztów do każdej wyprodukowanej jednostki. Jest to najbardziej przydatne, gdy wartość zasobu zależy od liczby wyprodukowanych jednostek lub od tego, jak często jest używany, a nie od jego żywotności. Formuła określa wydatek za okres rozliczeniowy pomnożony przez liczbę wyprodukowanych jednostek. Ta formuła jest najlepsza dla firm skoncentrowanych na produkcji, w których wielkość aktywów zmienia się ze względu na popyt.

Wzór amortyzacji naturalnej

(Koszt aktywów – wartość odzysku)/szacunkowe jednostki w okresie użytkowania aktywa x rzeczywiste wyprodukowane jednostki

Metoda amortyzacji jednorazowa

Jednorazowa amortyzacja pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środków trwałych w okresie jednego roku ich wpisu do ewidencji do kwoty 100 000 zł. Możliwość wcześniejszego ujęcia amortyzacji w kosztach przekłada się na zmniejszenie podstawy podatku w danym okresie sprawozdawczym i w konsekwencji ogranicza podatek należny do zapłaty. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zadatek czy zaliczka związana z nabyciem fabrycznie nowych środków trwałych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Co to jest amortyzacja samochodu osobowego?

Amortyzacja uwzględnia część kosztu środka trwałego do przychodów generowanych przez środek trwały. Jest to obowiązkowe zgodnie z zasadą dopasowania, ponieważ przychody są rejestrowane wraz z powiązanymi z nimi kosztami w okresie księgowym, w którym składnik aktywów jest użytkowany. Pomaga to w uzyskaniu pełnego obrazu transakcji generowania przychodów.

Przykład amortyzacji: Jeśli samochód dostawczy jest kupowany przez firmę za koszt Rs. 100 000, a przewidywane użytkowanie wózka to 5 lat, firma może amortyzować aktywa w ramach amortyzacji jako Rs. 20 000 rocznie przez okres 5 lat.

Co to jest amortyzacja podatkowa?

Amortyzacja podatkowa to amortyzacja, która zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi może być wykazana jako koszt w zeznaniu podatkowym za dany okres sprawozdawczy. Służy do obniżenia kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu zgłaszanego przez firmę. Amortyzacja jest metodą stosowaną do alokacji kosztu środków trwałych lub środków trwałych na okres ich użytkowania. Innymi słowy, alokuje część tego kosztu na okresy, w których środki trwałe przyczyniły się do wygenerowania przychodów lub sprzedaży. Poprzez wykreślenie spadku wartości aktywów lub aktywów, amortyzacja zmniejsza kwotę podatków, które firma lub firma płaci poprzez odliczenia podatkowe.

Amortyzacja firmy zmniejsza kwotę dochodów, na których opierają się podatki, zmniejszając w ten sposób kwotę należnych podatków. Im wyższy koszt amortyzacji, tym niższy dochód do opodatkowania i niższy rachunek podatkowy firmy. Im mniejszy odpis amortyzacji, tym wyższy dochód do opodatkowania i wyższe należne płatności podatkowe. Całkowita kwota amortyzacji jest ujmowana jako skumulowana amortyzacja w bilansie firmy i odejmowana od kwoty brutto wykazanych środków trwałych. Kwota skumulowanej amortyzacji wzrasta w czasie, gdy miesięczne koszty amortyzacji obciążają aktywa firmy. Kiedy aktywa zostaną ostatecznie wycofane z użytku lub sprzedane, skumulowana kwota amortyzacji w bilansie firmy jest odwracana, usuwając aktywa ze sprawozdań finansowych.

Brak zastosowania amortyzacji w księgowości, zmusza do odliczenia wszystkich aktywów w momencie zakupu. Spowoduje to ogromne straty w kolejnym okresie transakcyjnym oraz wysoką rentowność w okresach, w których odpowiedni przychód jest rozpatrywany bez kompensaty. W związku z tym firmy, które nie stosują amortyzacji na swoich rachunkach, poniosą wydatki z góry i bardzo zmienne wyniki finansowe. Amortyzacja jest ważną częścią zapisów księgowych, która pomaga firmom w prawidłowym prowadzeniu rachunku zysków i strat oraz bilansu z właściwymi księgowanymi zyskami. Korzystanie z najwyższej jakości usług księgowych do rachunkowości biznesowej pomaga w prawidłowym rejestrowaniu amortyzacji bez popełniania błędów. Vattax podchodzi indywidualnie do każdego klienta, również w języku angielskim i niemieckim oferując profesjonalizm i dokładność.