Doradztwo prawne

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie:

 • prawa obrotu gospodarczego,
 • prawa korporacyjnego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych [w tym outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)],
 • prawa zamówień publicznych,
 • zastępstwa procesowego,
 • spraw podatkowych,
 • windykacji.

Oferowane przez nas usługi:

 • sporządzanie wniosków w postępowaniach rejestrowych w KRS,
 • spisywanie i opiniowanie umów, zawieranych z kontrahentami,
 • opiniowanie wewnętrznych aktów obowiązujących w przedsiębiorstwie klienta,
 • spisywanie i ocena korporacyjnych dokumentów,
 • dla postępowań sądowych, przygotowanie pozwów oraz pism procesowych,
 • przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wydanie pisemnej interpretacji dot. spraw podatkowych,
 • dostęp do konsultantów z zakresie praw: cywinego, gospodarczego, handlowego,
 • analiza dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzenie i ocena dokumentów dot. procesu dochodzenia należności.

Prawo pracy:

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy,
 • tworzenie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania i in.) oraz opiniowanie takich aktów,
 • wsparcie w procesie zawierania lub rozwiązywania stosunków pracy,
 • doradztwo w zakresie umów B2B i kontraktów menedżerskich, i inne.

Prawo korporacyjne:

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności,
 • zakładanie spółek i oddziałów,
 • obsługa prawna organów spółek,
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy spółek,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych, i inne.

Prawo podatkowe:

 • ekspertyzy podatkowe,
 • konsultacje w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • konsultacje w sprawach dot. poprawności dokumentacji i rozliczeń podatkowych,
 • audyty podatkowe,
 • prowadzenie spraw podatkowych – reprezentowanie Klientów przed organami administracji podatkowej oraz sądami,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • opiniowanie w zakresie podatkowych aspektów umów i transakcji, i inne.

Usługi prawne realizowane są we współpracy z Kancelarią Prawną Vattax Legal Zientek i Wspólnicy SK.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU