Analiza finansowa firmy

Analiza finansowa firmy dostarcza wielu cennych informacji na temat sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Każda firma ostatecznie staje przed koniecznością dokładnego sprawdzenia finansów, ustalenia, czy przynosi ona zyski, czy straty oraz zweryfikowania podejmowanych inwestycji. Jak przeprowadzana jest analiza firmy oraz jakie informacje możemy otrzymać na jej podstawie?

Czym jest analiza finansowa firmy?

Analiza finansowa firm to element analizy ekonomicznej, który dostarcza kluczowych informacji na temat finansowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala przyjrzeć się konkretnym obszarom finansowym, co umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat aktualnego stanu firmy. Dzięki dobrze przeprowadzonej analizie finansowej możliwa jest dokładna obserwacja konkretnych obszarów działalności, co jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji na temat jej dalszego rozwoju i planowanych inwestycji. Ponadto analiza finansowa firmy umożliwia optymalizację zysków i strat, wskazując na obszary działalności, które przestają być opłacalne. Dzięki analizie sytuacji finansowej potencjalni, jak i obecni inwestorzy otrzymują informację na temat sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to również brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowych lub przyznawania dofinansowań. Ogólnie rzeczy biorąc analiza finansowa firm to przydatne narzędzie pozwalające ocenić rentowność, wypłacalność i zadłużenie danego przedsiębiorstwa.

Analiza sytuacji finansowej firmy – krok po kroku

Z racji tego, że analiza finansowa firm dostarcza kluczowych informacji na temat sytuacji ekonomicznej, jest to dość długi i złożony proces obejmujący wiele aspektów. Analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa można podzielić na dwa etapy, które mają na celu kompleksową ocenę stanu finansowego. Pierwszym krokiem jest wstępna analiza sprawozdań finansowych. Skupia się ona na ocenie struktury i dynamiki finansowej firmy. W jej skład wchodzą analiza pionowa oraz analiza pozioma. Analiza pionowa sprawdza stopień udziału trwałych oraz obrotowych aktywów we wszystkich aktywach danego przedsiębiorstwa. Ustala również udział własnego kapitału, zobowiązań oraz rezerwy na zobowiązania w pasywach. Analiza pionowa pomaga również ustalić udział poszczególnych przychodów oraz kosztów w całości tych elementów. Dzięki temu otrzymujemy pełen obraz struktury finansowej firmy. Z kolei analiza pozioma sprawdza zmiany wartości w poszczególnych pozycjach bilansu. Drugim etapem jest analiza wskaźników sprawozdań finansowych. Jest to uzupełnienie analizy wstępnej poprzez zbadanie czterech obszarów:

  1. Rentowności – wyznacza zyski oraz ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Bada się rentowność sprzedaży, aktywów, a także kapitału własnego.
  2. Płynności – udziela informacji na temat zdolności do regulowania zobowiązań finansowych.
  3. Rotacji należności – informuje na temat terminowego ściągania należności oraz określa średnią ilość dni, po których firma otrzymuje należne kwoty od kontrahentów.
  4. Zadłużenia – stopień pokrycia aktyw przedsiębiorstwa przez obcy kapitał. Im większy jest procent obcego kapitału, tym większe zadłużenie firmy. Zakłada się, że nie powinien przekraczać 66%).

Rodzaje analizy finansowej

Analiza kosztów firmy może występować pod trzema różnymi postaciami. Każda z nich wykonywana jest w innym celu oraz obejmuje inny zakres zainteresowań. Wyróżniamy:

  • Analizę wstępną – wykonuje się ją przed podjęciem jakichkolwiek działań. Stanowi podstawę do tworzenia planów biznesowych. Dzięki wstępnej analizie finansowej firmy są w stanie zoptymalizować swoje działania inwestycyjne.
  • Analizę bieżącą – stanowi kontrolę bieżących wydarzeń finansowych. Dokładny obraz wydatków i przychodów pozwala ocenić opłacalność podejmowanych w firmie decyzji.
  • Analizę następczą – jest przydatnym narzędziem, które pomaga uniknąć popełniania tych samych błędów. Wyciąga się wnioski na podstawie przeszłych działań firmy i wykorzystuje je w planowaniu kolejnych inwestycji oraz działań.

Analiza finansowa firmy – jak często ją przeprowadzać?

Częstotliwość przeprowadzania analizy firmy zależy od specyfiki danej branży. Niektóre sektory gospodarki są na tyle dynamiczne, że wymagają cotygodniowego przeprowadzania analiz finansowych, z kolei w przypadku innych branży może być to miesiąc, kwartał, a nawet rok. Niezależnie od częstotliwości jej wykonywania warto, aby analiza sytuacji finansowej firmy była przeprowadzona przez sprawdzoną i zaufaną firmę, co pozwoli otrzymać rzeczywisty obraz sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa.