Co to są aktywa?

Aktywa są jedną z najważniejszych pozycji w bilansie firm. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane są, by zwiększyć przychód, czy jako zabezpieczenie przy zaciąganiu pożyczki, istnieje szeroki zakres zastosowań aktywów. Istnieje jednak wiele różnych rodzajów aktywów, jak aktywa bieżące, aktywa firmy, aktywa operacyjne, czy aktywa niematerialne.

Aktywa definicja – dowolny zasób o wartości ekonomicznej, który osoba fizyczna, korporacja lub kraj posiada, lub kontroluje z oczekiwaniem, że przyniesie przyszłe korzyści. Aktywa są wykazywane w bilansie firmy i są kupowane lub tworzone w celu zwiększenia wartości firmy, lub korzyści dla działalności firmy. Aktywa można traktować jako coś, co w przyszłości może generować przepływy pieniężne, zmniejszać wydatki lub poprawiać sprzedaż. Mogą być to nieruchomości, inwestycje, patenty, czy sprzęt biurowy.

Rodzaje aktywów

Mówiąc o aktywach w rachunkowości, mamy na myśli różne kategorie: aktywa bieżące, środki trwałe, aktywa materialne, wartości niematerialne, aktywa operacyjne i aktywa nieoperacyjne. Aktywa mogą należeć do wielu kategorii. Na przykład, budynek jest przykładem środka trwałego i aktywa materialnego. Prawidłowa klasyfikacja aktywów w rachunkowości pomaga w prawidłowej ocenie kapitału obrotowego firmy. A zrozumienie różnicy między aktywami materialnymi i niematerialnymi jest ważnym elementem oceny ryzyka i wypłacalności.

Aktywa bieżące co to jest?

Aktywa bieżące nazywane również aktywami obrotowymi,to krótkoterminowe zasoby gospodarcze, które w ciągu jednego roku można zamienić na środki pieniężne lub ich ekwiwalenty. Chociaż gotówkę łatwo jest wycenić, księgowi okresowo dokonują ponownej oceny możliwości odzyskania zapasów i należności. Mają duże znaczenie w płynnym funkcjonowaniu firmy. Mogą być to:

 • gotówka i odpowiedniki gotówki
 • zbywalne papiery wartościowe
 • krótkoterminowe inwestycje

Środki trwałe

Środki trwałe to zasoby długoterminowe, takie jak meble, sprzęt i budynki. Środki trwałe nie mogą być zamienione na środki pieniężne lub ich ekwiwalenty w ciągu jednego roku obrotowego. Są one również określane jako „aktywa trwałe” lub „aktywa długoterminowe” Korekta z tytułu starzenia się środków trwałych jest dokonywana na podstawie okresowych odpisów zwanych amortyzacją, które mogą odzwierciedlać utratę zdolności zarobkowych środka trwałego lub nie. Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości dopuszczają amortyzację dwoma metodami. Metoda liniowa zakłada, że środek trwały traci swoją wartość proporcjonalnie do okresu użytkowania, natomiast metoda przyspieszona zakłada, że środek trwały traci swoją wartość szybciej w pierwszych latach użytkowania. Do środków trwałych zaliczane są:

 • nieruchomości
 • patenty
 • sprzęt, narzędzia, maszyny
 • meble
 • inwestycje długoterminowe

Co to aktywa finansowe?

Aktywa finansowe to inwestycje w aktywa i papiery wartościowe innych instytucji. Aktywa finansowe obejmują akcje, obligacje państwowe i korporacyjne, akcje uprzywilejowane i inne hybrydowe papiery wartościowe. Aktywa finansowe są wyceniane w zależności od kategoryzacji inwestycji i motywu jej działania.

Aktywa materialne

Aktywa materialne to aktywa, które mają fizyczne istnienie. Powinny przynosić korzyści wykraczające poza bieżący rok, takie jak sprzęt produkcyjny lub budynki, są nazywane aktywami „długożyciowymi”. Niektóre z nich określane są mianem aktywów marnujących, co oznacza, że ich wartość maleje w ograniczonym okresie. Aktywa rzeczowe, kwalifikujące się do tracących na wartości, obejmują sprzęt produkcyjny i pojazdy, które z czasem zużywają się lub stają się przestarzałe. Aby odzwierciedlić marnowanie wartości aktywów w czasie, księgowi zmniejszają wartość aktywów w bilansie, stosując amortyzację dla środków trwałych. Aktywa materialne to na przykład:

 • nieruchomości
 • gotówka
 • artykuły biurowe
 • pojazdy
 • sprzęt, narzędzia, maszyny
 • surowce

Aktywa niematerialne

Aktywa niematerialne, jak sama nazwa wskazuje, nie mają fizycznej obecności, ale oferują długoterminową wartość firmie. Jest to ważna klasa aktywów, która obejmuje takie rzeczy, jak własność intelektualna, jak na przykład patenty lub prawa autorskie, zobowiązania umowne i wartość firmy. Niektóre aktywa finansowe, takie jak akcje lub kontrakty na instrumenty pochodne, są również niematerialne. Rachunkowość wartości niematerialnych różni się w zależności od rodzaju aktywów i można je corocznie amortyzować lub testować na utratę, lub wzrost wartości. Wartości niematerialne, takie jak patenty, również kwalifikują się do marnowania aktywów, ponieważ mają ograniczony okres użytkowania przed wygaśnięciem. Kilka przykładów aktywów niematerialnych:

 • znaki towarowe
 • patenty
 • rozpoznawalność marki
 • badania i rozwój
 • prawa autorskie
 • wartość firmy
 • kapitał i reputacja marki

Aktywa operacyjne

Aktywa operacyjne definicja – aktywa, które umożliwiają firmie generowanie przychodów poprzez podstawowe operacje biznesowe. Należą do nich:

 • sprzęt, narzędzia, maszyny
 • gotówka
 • nieruchomości
 • patenty

Aktywa nieoperacyjne

Aktywa nieoperacyjne to aktywa, które nie pomagają firmie generować przychody poprzez podstawową działalność biznesową, ale mogą nadal pomagać w generowaniu zarobków w inny sposób. Może być to:

 • nieużywana ziemia
 • zbywalne papiery wartościowe
 • krótkoterminowe inwestycje
 • zapasowy sprzęt
 • nieprzydzielona gotówka

Aktywa firmy

Aktywa firmy definicja – to aktywa zapewniające firmie wartość, ponieważ mogą być wykorzystywane do produkcji towarów, finansowania operacji i napędzania wzrostu. Aktywa obejmują elementy fizyczne, takie jak maszyny, mienie, surowce i zapasy oraz elementy niematerialne, takie jak patenty, prawa autorskie i inną własność intelektualną. Firmy rozliczają swoje aktywa w swoich bilansach i kategoryzują je na podstawie zestawu kryteriów, które odzwierciedlają ich płynność lub to, jak łatwo można je zamienić na gotówkę.

Skąd wiedzieć co jest aktywem?

Aktywa to coś, co zapewnia bieżącą, przyszłą lub potencjalną korzyść ekonomiczną osobie fizycznej, lub innej jednostce. Aktywa to zatem coś, co jest Twoją własnością lub coś, co jest Ci dłużne — komputer stacjonarny, krzesło lub samochód są aktywami.

Jak działają różne rodzaje aktywów?

Powyżej przedstawiliśmy przewodnik po różnych rodzajach aktywów, ale jeśli chodzi o rodzaje aktywów w bilansie, jest trochę inaczej. Rejestrując aktywa firmy, nie ma potrzeby kategoryzowania swoich aktywów na tak szczegółowym poziomie. W większości przypadków w bilansie występują tylko dwa rodzaje aktywów: aktywa obrotowe i środki trwałe. Ponadto wartości niematerialne stwarzają problemy z klasyfikacją różnych rodzajów aktywów w rachunkowości, ponieważ bardzo trudno jest im przypisać wartość. W każdym razie nie ma standardowej metody wyceny.

Należy również zauważyć, że różne rodzaje aktywów w rachunkowości są rozliczane w różny sposób. Chociaż oba procesy opisują podobne rzeczy, amortyzacja jest stosowana do aktywów materialnych, jak i do aktywów niematerialnych. Ważne jest, by wycena była wykonana profesjonalnie, ponieważ amortyzacja może mieć znaczący wpływ na dochód firmy podlegający opodatkowaniu.

Aktywa co to jest?

Jeśli wciąż masz wątpliwości odnośnie aktywów,lub chcesz dowiedzieć się, jak firma może wykorzystać aktywa do generowania sprzedaży? W Vattax, pracownicy posiadający uprawnienia doskonale znają przepisy prawa gospodarczego i podatkowego, współpracując w sposób indywidualny z dbałością o wysoką jakość świadczonych usług. Warto skorzystać z naszej oferty!