Czas na urlop! – zaległy urlop wypoczynkowy tylko do 30 września

Zgodnie z przepisami widniejącymi w kodeksie pracy, pracownikom przysługuje urlop, który należy wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Nie każdy, kto należy do tego grona osób, wie, że ostateczny termin odbycia zaległego urlopu wypoczynkowego może mieć miejsce nawet do 30 września kolejnego roku. Prawo do tego będą mieć jednak ci, którzy z różnych przyczyn, wynikających zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika nie mogli wykorzystać urlopu w powszechnie zakładanym terminie.

Istotne kwestie dotyczące zaległego urlopu wypoczynkowego

Pracodawcy wedle przepisów powinni skłonić pracowników do skorzystania z uprawnień, jakie im przysługują. Gdyby nie udzielili podwładnym urlopu wypoczynkowego w podanym terminie, mogą oni się narazić na otrzymanie mandatu karnego w wysokości 1000 zł, a nawet powyżej tej kwoty. Aby się ustrzec od popełnienia tego błędu, zaleca się przełożonym odbycie rozmowy z pracownikiem i wspólne zaplanowanie dogodnych dla obu stron terminu urlopu. Nawet przy braku zgody ze strony podwładnego, pracodawca zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 r. może wysłać go na zaległy urlop.

Do istotnych faktów należy również kwestia zamiany wymiaru urlopu pracownika na ekwiwalent pieniężny. W myśl istniejących regulacji pracownicy mogą otrzymać równowartość kwoty pieniężnej za przysługujące dni urlopu wypoczynkowego, głównie w wyniku wygaśnięcia lub zerwania umowy z danym zakładem pracy. Tym samym pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania ekwiwalentu, z tytułu wykorzystania dni urlopowych w sytuacji, gdy po rozwiązaniu została podpisana nowa umowa z tym samym pracodawcą czy poprzednia umowa o pracę uległa wygaśnięciu. Warto także zaznaczyć, że podwładny nie może w żadnym stopniu zrzec się prawa do odbycia urlopu.

W toku działań zwalczających zaniechanie i łamanie przepisów kodeksu pracy Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła gruntowną kontrolę placówek i zakładów pracy. W związku z tematem odbycia zaległych urlopów instytucja dopatrzyła się ze strony pracodawców wielu naruszeń obowiązującego prawa. W wyniku odbytych kontroli przez PIP zostały ujawnione takie nieprawidłowości jak:

  • nieudzielanie pracownikom zaległych dni urlopowych za rok poprzedni do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Wedle przeprowadzonych blisko 2 tys. kontroli w 2017 r. inspektorat odnotował blisko 24 tys. pracowników, których dotyczyły owe zaniechania;
  • brak zapewnienia pracownikowi urlopu, w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wg danych Państwowej Inspekcji Pracy z 2017 r. pracodawcy dopuścili się takiego działania w przypadku 11 tys. podwładnych;
  • niezgodności związane z ustalaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika w jego pierwszym roku pracy w danej firmie;
  • nieprawidłowości w samym rozporządzaniu planami urlopowymi pracowników.

Działania ze strony Państwowej Inspekcji Pracy miały charakter kontrolny, ale także umożliwiły blisko 22 tys. pracownikom otrzymanie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

O aktualnych przepisach dotyczących kodeksu pracy możesz się dowiedzieć z profesjonalnego biura rachunkowego Vattax. Nasi specjaliści są obeznani z obowiązującymi na daną chwilę regulacjami. Dzięki temu klienci biznesowi, jak i indywidualni mogą rozwiać wszelkie wątpliwości, korzystając z kompleksowych usług doradczych oferowanych przez nasze biuro.