Czym jest deklaracja Intrastat?

deklaracja intrast

Zazwyczaj wymiany handlowe pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej przypominają zwykłe, krajowe transakcje. Zniesienie granic pomiędzy państwami i utworzenie jednolitego rynku spowodowały zaprzestanie odpraw celnych. W związku z tym statystyka Unii została pozbawiona źródła informacji oraz danych o wymianie towarowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wobec zaistniałej sytuacji, koniecznym stało się utworzenie nowego, wewnątrzwspólnotowego systemu statystyki obrotu towarowego. Elementami tego systemu, powstałego 1 stycznia 1993 roku, są deklaracja Intrastat – Przywóz oraz deklaracja Intrastat – Wywóz.
Pomimo wieloletniej historii tego systemu, wielu przedsiębiorców nie zdawało sobie sprawy z istnienia deklaracji Intrastat. Wynika to z faktu, że nie każdy podmiot przeprowadzający transakcje wewnątrzunijne ma obowiązek przekazywania informacji z tym związanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymóg składania deklaracji spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych, a także na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jednostki takie muszą być podatnikami VAT i dokonywać wymiany z innymi państwami Europy.

Kto musi składać deklarację Intrastat?

Obowiązek ten jednak nie tyczy się każdego. Każdego roku podatkowego Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza ustalone wcześniej progi. Deklaracja Intrastat będzie musiała być złożona przez każdego przedsiębiorcę, który w danym roku podatkowym przekroczy te progi w zakresie wywozu lub przywozu. Konieczność ta pojawi się również wtedy, gdy przekroczenie takie nastąpi wobec składek z aktualnego roku – pomimo tego, że transakcje dotyczą roku poprzedniego. Co ważne, jeżeli przekroczymy tylko jeden próg, na przykład dla przywozu, wówczas będziemy musieli złożyć deklarację informacyjną wyłącznie w tym jednym zakresie.

Co musi znaleźć się w deklaracji Intrastat?

Wspomniane wcześniej progi dzielą się na dwa rodzaje – podstawowe oraz szczegółowe. W przypadku tych pierwszych deklaracja Intrastat wymagać będzie podania bardziej ogólnych danych na temat transakcji z innym państwem członkowskim Unii. Rzeczone dane zawierają:
– okres sprawozdawczy,
– rodzaj deklaracji,
– kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja Intrastat,
– przedstawiciel przedsiębiorstwa, jeśli zgłoszenie jest dokonywane przez niego, a nie bezpośrednio przez podmiot transakcji,
– odbiorca lub nadawca (w zależności od tego, czy transakcja dotyczy przywozu, czy wywozu towarów),
– łączna wartość fakturowa określona w walucie polskiego złotego,
– numer pozycji,
– łączna liczba pozycji,
– opis towaru,
– kod rodzaju transakcji,
– kod kraju wysyłki lub przeznaczenia (w zależności od rodzaju transakcji),
– kod towaru,
– masa netto,
– ilość w uzupełniającej jednostce miary,
– wartość fakturowa w polskich złotych,
– wypełniający.

W przypadku podatnika, który przekroczył drugi rodzaj progu – próg szczegółowy (znacznie wyższy od podstawowego), oprócz powyżej wymienionych pozycji musi on dodać także następujące informacje:
– łączna wartość statystyczna w polskich złotych,
– kod warunków dostawy,
– kod rodzaju transportu,
– wartość statystyczna w polskich złotych.

W Polsce urzędem właściwym do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat jest Izba Celna w Szczecinie. Na szczęście deklaracja Intrastat może zostać sporządzona i przekazana przez przedstawiciela, jakim może zostać firma Vattax. W ramach oferty obsługi księgowej, deklaracja zostanie sporządzona przez wykwalifikowanych księgowych, którzy dopilnują, by ominęły Cię możliwe kary za niedopełnienie lub niewłaściwe wypełnienie deklaracji.