Ile wynosi podatek od umowy zlecenie?

Popularna forma zatrudnienia w Polsce — umowa zlecenie

Umowa-zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudnienia w Polsce. Warto podkreślić, że jest to umowa cywilnoprawna, która opodatkowana jest w dwojaki sposób — zryczałtowany, bądź na bardziej ogólnych zasadach. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku osób, które są poniżej 26. roku życia. Płatnikiem podatku powinien być zleceniodawca, który ma też obowiązek przesłania do zleceniobiorców druku PIT-11. Obecnie wiele osób zastanawia się, jak wygląda podatek od umowy zlecenie

Kwestie podatkowe związane z umową zlecenie

Jedną z bardzo często używanych form zatrudnienia jest umowa-zlecenie. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to podatek liczony będzie od przychodu, który wcześniej został pomniejszony o koszt jego uzyskania, czyli 20 procent, a w kilku sytuacjach nawet 50 procent. Warto pamiętać, że wysokość podatku dochodowego wynosi 17 procent. Płatnicy mają także obowiązek comiesięcznego potrącenia opłat na rzecz ubezpieczenia społecznego. Umowa-zlecenie zaliczana jest do umów cywilnoprawnych. Ponadto to także jedno z najczęściej używanych porozumień pomiędzy pracodawcami, a pracownikami. Tego typu angaże mogą być opodatkowane na zasadach bardziej ogólnych, bądź traktowane jako ryczałt. Obecnie wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda rozliczenie tego typu umów. Podatek zawsze powinien zostać odprowadzony przez przedsiębiorcę, który jest do tego zobowiązany. Musi on także przygotować formularz PIT-11, który powinien zostać wysłany do właściwego Urzędu Skarbowego. Dodatkowo pracodawca powinien przekazać pracownikowi dodatkowy egzemplarz. W obu przypadkach bardzo istotne są terminy dostarczenia tychże pism. Warto pamiętać o tym, że płatnik powinien także wysłać deklarację PIT-4R. Obowiązywać go będzie termin do końca stycznia roku następującego po okresie podatkowym. Adresatem powinien być Urząd Skarbowy przypisany do miejsca zamieszkania danego zleceniodawcy. Wiele osób zastanawia się także nad tym, jak wyglądają kwestie przy umowie-zlecenie w podatku dochodowym. Jego wysokość to 17 procent, które liczone będzie od przychodów, a następnie pomniejszone o odliczoną składkę na ubezpieczenie społeczne. Ponadto odlicza się koszty uzyskania, od których odejmowana jest opłata na świadczenia zdrowotne. 

Umowa-zlecenie — ile wynosi podatek?

W przypadku tego typu umów, zaliczka na podatek dochodowy z umowy zlecenia będzie wynosić 17 procent od przychodu pracownika. Abyśmy mogli wyliczyć kwotę podatku, trzeba pierw odliczyć od przychodu koszty jego uzyskania. Często jest to 20 procent, a w kilku przypadkach nawet 50 procent. Dodatkowo trzeba odliczyć składki potrącone na ubezpieczenie społeczne. W przypadku rozliczenia umów-zlecenie, podatek pomniejszony jest o kwotę opłaty na świadczenie zdrowotne ZUS. Warto pamiętać o tym, że jeśli w umowie jest wynagrodzenie, które nie przekracza 200 złotych, naliczany jest podatek zryczałtowany o wysokości 17 procent. Nie będzie on pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, ani o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także społeczne. Warto rozeznać się także w ulgach, które mogą przysługiwać niektórym osobom.