JPK_VAT z deklarację – kogo obejmuje i jakie dane zawiera nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

jpk vat z deklaracją

Od 1 października bieżącego roku wszyscy czynni podatnicy VAT zostają zobowiązani do złożenia nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT przez internet. Tym samym połączona zostaje ewidencja prowadzona w formie JPK_VAT i deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Wprowadzone zmiany dotyczą specjalnych oznaczeń – kodów GTU, dla dostawy towarów i świadczenia usług.

Kto ma obowiązek złożenia JPK_VAT?

Obowiązek złożenia JPK_VAT mają wszyscy czynni podatnicy VAT. Jest nim każdy przedsiębiorca, którego przychody przekraczają 200 000 zł za poprzedni rok rozliczeniowy. Zrezygnować z płacenia VAT-u mogą jedynie podmioty, które nie przekroczą wspomnianego wcześniej rocznego zysku. Do tej pory każdy przedsiębiorca musiał dostarczać nie tylko rozliczenie VAT-7 lub VAT-7K, ale też JPK_VAT, nowe przepisy jednak pozwalają na miesięczne rozliczenie w ramach JPK_V7M i na kwartalne rozliczenie na dokumencie JPK_V7K.

Korzyści z wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego ma za zadanie ułatwić rozliczenia podatkowe i usprawnić wywiązanie się z obowiązków wszystkich przedsiębiorców względem fiskusa. Nowy JPK będzie nie tylko podstawą rozliczenia VAT-u, ale także dostarczy organom podatkowym odpowiednich danych znajdujących się z rejestrze VAT, by zweryfikować wszelkie nieścisłości.

Liczba dokumentów będzie mniejsza i będą one pochodziły z jednego miejsca, co również wpłynie na szybszą ich weryfikację. Skróceniu ulegnie czas oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku VAT oraz zmniejsza się koszty związane z analizą informacji podatkowych. Przedsiębiorcy zaoszczędzą czas i nie będą musieli mierzyć się ze skomplikowanymi formalnościami podczas składania VAT-7 lub VAT-7K.

Jakie dane musi zawierać JPK_VAT?

Elementy, jakie powinny znaleźć się w nowym JPK_VAT określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wraz z treścią aktów zmieniających z kwietnia i czerwca 2020 r. Deklaracja powinna zawierać:

  • Oznaczenie urzędu skarbowego, do którego składa się deklarację,
  • Dane identyfikacyjne podatnika (NIP, adres poczty elektronicznej oraz dla osób fizycznych – imię, nazwisko i datę urodzenia, a dla podatnika niebędącego osobą fizyczną – pełną nazwę podatnika).
  • Oznaczenie rodzaju rozliczenia – miesięcznego lub kwartalnego,
  • Oznaczenie okresu, za który podatnik rozlicza podatek od towarów i usług (odpowiednio miesiąc i rok lub kwartał i rok),
  • Oznaczenie wersji (kodu) składanej deklaracji,
  • Datę sporządzenia,
  • Cel złożenia deklaracji (celem jest złożenie lub korekta deklaracji),
  • Dane niezbędne do obliczenia: wysokości podatku należnego, wysokości podatku naliczonego i wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania zwrotu,
  • Dodatkowe dane (tj. numer telefonu komórkowego, nazwę systemu informatycznego, z którego przesyłana jest deklaracja, uzasadnienie składania korekty).

Jeśli szukasz szczegółowych danych na temat tego, co powinna zawierać ewidencja lub objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w przesyłanej ewidencji, wszystkie niezbędne informacje znajdziesz pod adresem internetowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001988.

Jak złożyć deklarację?

Podatnicy korzystający ze struktury JPK V7M mają obowiązek rozliczania VAT w okresach miesięcznych. Muszą dostarczyć zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną za każdy miniony miesiąc do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, za który składany jest JPK. Z kolei kwartalni podatnicy dokument JPK V7K musza złożyć w dwóch częściach. Część ewidencyjną składają oni do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, za który składają oni rozliczenie. Z kolei część deklaracyjną muszą uzupełnić do 25 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który składają oni rozliczenie. W związku z tym podatnicy kwartalni muszą dostarczać JPK_V7K w części kwartalnej muszą dostarczać za każdy miesiąc z osobna.

Wprowadzenie nowych deklaracji wiąże się z nowymi zasadami dotyczącymi ich sporządzania. Vattax Sp. z o.o. służy wsparciem księgowym obejmującym obowiązki sprawozdawcze, w tym składanie deklaracji JPK_VAT.