Na czym polega prawo zamówień publicznych?

Przepisy regulujące zamówienia publiczne uległy w ostatnim czasie pewnym zmianom. Sprawdź, na czym polega prawo zamówień publicznych.

Co to jest prawo zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych można definiować jako przepisy zawarte w ustawie, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, których celem jest uregulowaniekwestiizwiązanychzzamówieniamipublicznymi, czyli umowami zawieranymi pomiędzy podmiotami publicznymi, a wykonawcami. Umowy mogą dotyczyć usług, dostaw lub robót budowlanych. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, podmioty publiczne (administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego) mogą kupować na rynku towary lub usługi, ale na ściśle określonych warunkach. Warto wiedzieć, że zamówienia publiczne stanowią nawet 10 proc. PKB, co daje sumę około 200 miliardów złotych. Oznacza to, że tyle pieniędzy wydają rocznie podmioty publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawy. W całej Unii Europejskiej udział zamówień publicznych w PKB wynosi aż 19 procent, czyli około 2,3 biliona euro.

Na czym polega prawo zamówień publicznych?

Wiele osób zastanawia się, na czym polega prawo zamówień publicznych.Warto zaznaczyć, że akty prawne regulujące tę kwestię zmieniały się wielokrotnie na przestrzeni lat. 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowaustawaPrawozamówieńpublicznych, która została uchwalona przez Sejm 11 września 2019 roku. Nowe przepisy zastąpiły ustawę z 2004 roku i w sposób kompleksowy opisują procedury, według których zamawiający i wykonawcy mogą zawierać odpłatne umowy. W ustawie znalazły się także informacje odnośnie środków ochrony prawnej oraz zasad kontroli zamówień publicznych. Zasadniczo należy pamiętać, że to podmioty zamawiające prowadzą postępowania zmierzające do podpisania stosowanych umów. Nigdy odwrotnie. Do podmiotów zamawiających można zaliczyć:

  • organy władzy publicznej
  • samorządy
  • sądy
  • zakłady opieki zdrowotnej
  • uczelnie
  • podmioty zajmujące się sprzedażą i produkcją energii, obsługą transportu kolejowego oraz usługami w zakresie gospodarki wodnej
  • podmioty subsydiowane (m.in. zamawiające roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, budynków szkolnych i szkół wyższych, jeśli zamówienia są finansowane ze środków publicznych i przewyższają progi unijne)

Warto wiedzieć, że prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie tylko w przypadku umów dotyczących zamówień i konkursów, których kwota jest równa lub przekracza 130 tys. złotych (bez podatku VAT). Istnieją jednak pewne sytuacje, w których przepisy prawa zamówień publicznych nie są obowiązkowe. W przypadku niższych kwot stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jak złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Złożenie oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie należy do prostych procedur, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Analizę warunków zamówienia oraz przygotowanie oferty warto powierzyć działającej na polskim rynku od ponad 20 lat firmie Vattax. Serwis internetowy zatrudnia wykwalifikowanych radców prawnych, znających się nie tylko na przepisach dotyczących zamówień publicznych, ale także na wielu innych zagadnieniach natury prawnej i podatkowej.