Nowelizacja Kodeksu Pracy 2019. Zmiany, jakie zachodzą w zakresie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę

W dniu 19 kwietnia w dzienniku ustaw pojawiła się ustawa z dnia 21.02.2019 r., która wprowadza zmiany w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakładzie pracy. Wraz z jej wejściem 4 maja 2019, modyfikacje w prawie zajdą m.in. w art. 22(1) Kodeksu Pracy, który to otrzymuje nowe brzmienie w zakresie kategorii danych osobowych, jakie są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę, a także tych po jej zawarciu. W związku z tym pracodawca ma prawo żądać udostępnienia tychże informacji przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika. Jednakże udokumentowanie danych osobowych pozyskanych od poszczególnych osób może nastąpić tylko wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Kategorie danych osobowych, które pracodawca może żądać od pracownika

Na podstawie art. 22(1). § 1 pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych osobowych:

  • imię (imiona) i nazwisko;

  • datę urodzenia;

  • dane kontaktowe, wskazywane przez taką osobę;

  • kwalifikacje zawodowe;

  • wykształcenie;

  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane kontaktowe, adres do korespondencji

W przypadku danych kontaktowych pracodawca może ich żądać, ale co wyboru których, decyzję podejmuje już wyłącznie osoba zatrudniana. Informacje te mogą być przekazane w postaci: numeru telefonu, adresu zamieszkania, a nawet e-mail. Po nawiązaniu stosunku pracy przez obie strony pracodawca musi otrzymać pisemną lub elektroniczną zgodę na przetwarzanie ww. informacji.

Imiona rodziców i adres zamieszkania

Warto nadmienić, że wraz z wejściem podanej ustawy pracodawca nie będzie miał podstawy prawnej, aby wymagać od kandydata do pracy podania imion rodziców czy adresu zamieszkania.

Wykształcenie, kwalifikacje i przebieg zatrudnienia

Wskazanie przez osobę ubiegającą się o stanowisko takich danych osobowych jak wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia może być wymagane tylko wtedy, gdy jest to kluczowe i niezbędne do wykonywania pracy na podanym stanowisku. Ustawodawca w tej kwestii przewiduje możliwość, aby też inne dane personalne określone w katalogu obligatoryjnych danych, jeśli jest to niezbędne do wykonywania przez pracodawcę obowiązku, który nałożony jest przepisami prawa.

Inne dane osobowe

W przypadku innych informacji składających się na dane osobowe kandydata na stanowisko pracy mogą one być wymagane wyłącznie za sprawą udzielenia zgody przez określoną osobę. Przepisy prawa jednak nie regulują, określają w jakiej formie owa zgoda ma być udzielona. Opierając się jednak o przepisy RODO zgoda ta powinna mieć charakter dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania. Brak udzielenia zgody przez potencjalnego pracownika nie powinno nieść ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji np. wypowiedzenia przez pracodawcę umowy lub jej rozwiązania.