Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2018 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie spółki handlowe: osobowe i kapitałowe (w tym również wszystkie spółki organizacji pozarządowych, z wyłączeniem większości kościelnych) podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, a wynika to z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych – ustawa o rachunkowości 2018

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie od 2018 roku będą miały obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jeżeli ich przychody w roku poprzednim wyniosły co najmniej 8 627 400 zł, czyli równowartość 2 mln euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 ustawy o PIT). Limit, który podany jest w euro, należy przełożyć na polską walutę, według średniego kursu euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 2 października 2017 w tabeli nr 190/A/NBP/2017, zgodnie z którą wynosi on 4,3137 złotych. W roku 2017 limit wynosił 8 535 200 złotych – podwyższenie nastąpiło z powodu nieco wyższego kursu euro.

Analogicznie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), czyli uproszczonej księgowości mogą rozliczać się wszyscy, których działalności w poprzednim roku nie osiągnęły przychodów netto o wysokości 2 mln euro. Osoby, które osiągnęły niższe dochody, mogą również prowadzić pełną księgowość, ale w takiej sytuacji niezbędne jest, aby do końca roku 2017 roku złożyły odpowiednie zawiadomienie w urzędzie skarbowym.

Ponadto wszyscy kierownicy spółek jawnych osób fizycznych lub spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, musi złożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Powinno to nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Biuro rachunkowe Vattax – gwarancja jakości ksiąg rachunkowych

Firma Vattax wychodzi naprzeciw wszystkim firmom i przedsiębiorstwom, które muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. Biuro proponuje oferty, obejmujące prowadzenie księgowości uproszczonej (która dotyczy działalności gospodarczej) oraz pełnej księgowości, z możliwością rozszerzenia usługi o kadry i płace. Prowadzenie pełnej księgowości, która jest narzędziem, służącym do analizy i oceny stanu sytuacji gospodarczej firmy, jest bardzo dużym wyzwaniem. Szczególnie, że należy w niej uwzględnić duże wydatki, takie jak kredyty, wzięcie towaru z odroczonym terminem płatności oraz te najmniejsze, związane często z codziennym funkcjonowaniem.

Pełna księgowość to najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania finansów firmy, ale jednocześnie sposób najbardziej precyzyjny i dokładny, który realnie oddaje sytuację finansową danego przedsiębiorstwa.

Warto zdać się na firmę Vattax, której wsparcie merytoryczne, jak i praktyczne, pozwoli Twojej firmie właściwie prosperować na rynku i zatroszczyć się o finanse.