Podatek od darowizny

Osoby, które otrzymały w darowiźnie pieniądze, wartościowe przedmioty lub mieszkanie muszą pamiętać, żeby rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dlatego warto wiedzieć, ile wynosi podatek od darowizny. Dowiesz się tego w dalszej części artykułu. Zapraszamy!

Czym jest podatek od darowizny?

Warto znać również przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, ponieważ jest tam dokładnie określony podatek od darowizny. W niektórych przypadkach można się zwolnić od obowiązku zapłaty podatku. O darowiźnie jest między innymi mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego. Jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia bezpłatnego na rzecz osoby obdarowanej. W praktyce darowizna polega po prostu na przekazaniu rzeczy lub pieniędzy innej osobie. To właśnie podzielenie się własnymi pieniędzmi jest jej istotną cechą. W tym artykule wyjaśniamy jak odliczyć darowiznę od podatku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że określone prawo również może być przekazane w ramach darowizny. W ten sposób można przekazać innej osobie prawa autorskie lub prawo użytkowania wieczystego. Rodzice często przekazują swoim dzieciom różne kwoty pieniędzy, które dziecko zobowiązuje się oczywiście oddać. Jeżeli zdecydują się umorzyć ten dług to można to nazwać darowizną. Podatek od darowizny oscyluje w granicach 3-20%. Na wysokość podatku ma wpływ przynależność obdarowanego i darczyńcy do danej grupy podatkowej oraz wartość darowizny. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn wymienia trzy grupy podatkowe. W pierwszej grupie znajdują się: małżonkowie, zstępni, wstępni, zięć/synowa, pasierb, rodzeństwo oraz teściowie, macocha i ojczym. W drugiej grupie podatkowej znaleźli się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków, natomiast w trzeciej grupie są wszyscy pozostali nabywcy. 

Grupy podatkowe

Od nadwyżki podstawy opodatkowania oblicza się podatek od darowizny. Dla I grupy podatkowej (w tym podatek od darowizny rodziców) kwota wolna od podatku wynosi 9637 złotych, dla II grupy podatkowej jest to suma 7276 złotych, natomiast w przypadku III grupy podatkowej wynosi ona 4902 złote. Należy jednak mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach można się ustrzec przed opłatą podatku od darowizny. Jeżeli wartość darowizny mieści się w granicach kwot wolnych od podatku to nie trzeba uiszczać podatku. Trzeba też pamiętać, że pieniądze lub rzeczy przekazane od jednej osoby kumulują się w ciągu 5 lat. Z urzędem skarbowym trzeba się rozliczyć, jeżeli w trakcie 5 lat wartość przekroczy kwotę wolną od podatku. To przede wszystkim osób z najbliższej rodziny dotyczy zwolnienie z podatku. Obdarowany może się całkowicie zwolnić z opłaty podatku, jeżeli darczyńcą jest małżonek, rodzice, dzieci, teść lub inna osoba, która należy do pierwszej grupy podatkowej. Należy jednak pamiętać, że przynależność do danej grupy to jeszcze nie wszystko, ponieważ trzeba jeszcze spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba zgłosić do urzędu skarbowego fakt nabycia praw majątkowych lub rzeczy w ciągu pół roku od dnia otrzymania darowizny. Jeżeli pieniądze są przedmiotem darowizny to trzeba przekazać je na rachunek bankowy nabywcy i dodatkowo udokumentować ten fakt. 

Odliczenie darowizny od podatku

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że darowiznę można odliczyć od podatku. Mówi o tym art. 26 ust. 1., pkt 9. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ciągu roku można odliczyć darowizny w wysokości 6% uzyskanego dochodu. Darowizny przekazane na cele kultu religijnego, krwiodawstwo lub cele pożytku publicznego również można odliczyć od dochodu w kwocie nie większej niż 6% jego wysokości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby, które przekazały darowiznę na rzecz kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej mogą ją odliczyć w pełnej wysokości, czyli do 100% uzyskanego dochodu. Niezwykle ważna jest jednak dokumentacja, która potwierdza przekazanie darowizny. Najlepiej posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy osoby obdarowanej, jeżeli zdecydowaliśmy się przekazać środki pieniężne. Dowodem w przypadku darowizny na cele krwiodawstwa jest z kolei zaświadczenie jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Należy pamiętać, że kwota przekazanej darowizny jest odliczana od dochodu, jeżeli podatnik otrzymuje dochody z pracy lub umowy zlecenia i rozlicza się na podstawie ogólnej skali podatkowej. 

Limit odliczenia darowizn

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie obowiązują żadne limity w przypadku odliczenia darowizny przekazanej osobom kościelnym na cele charytatywno-opiekuńcze. Ustawy regulujące stosunki państwa do kościołów są podstawą odliczenia darowizny kościelnym osobom prawnym. Sytuacja epidemiczna na świecie sprawiła, że można również przekazywać darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. W rocznej deklaracji podatkowej można skorzystać z wielu ulg, które znacząco obniżają wysokość podatku. W art. 3. ust. 2. i 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest mowa o organizacjach, na których rzecz można przekazać darowiznę. Nie jest wymagane dodatkowe oświadczenie osoby obdarowanej o przyjęciu darowizny, jeżeli wpłata została dokonana na rachunek bankowy. W takiej sytuacji całkowicie wystarczający będzie dowód wpłaty pieniędzy. Jeżeli nie przekazujemy pieniędzy, to trzeba darowiznę potwierdzić dokumentem, który określa jej wartość.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach oraz ich rozliczaniu? Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy podatkowi wyjaśnią wszelkie zagadnienia w przystępny sposób! Zapraszamy!