PPK, a nagłe sytuacje

PPK to całkiem nowy system oszczędzania tworzony przez pracowników, pracodawców i państwo. Gromadzone w jego ramach środki są odkładane nie tylko na poczet przyszłej dodatkowej emerytury – mają być również wsparciem dla pracownika w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej.

Naturalna kolej rzeczy zakłada, że po ukończeniu 60 roku życia pracownik dowolnie dysponuje zgromadzonymi pieniędzmi. Osiągając ten pułap wiekowy, decyduje on, czy wypłaca 25% oszczędności i przez kolejne 10 lat będzie otrzymywał pewną część środków z funduszu, czy też kontynuuje karierę i dalej oszczędza. Od założonego planu istnieją jednak pewne wyjątki.

Sytuacja 1: Choroba

Poza oczywistą korzyścią gromadzenia realnych środków na koncie, uczestnictwo w PPK gwarantuje Ci pomoc w przypadku poważnej choroby Twojej, małżonka lub dziecka. By jednak skorzystać z wypłaty środków, niezbędne jest dogłębne zrozumienie, w jakich konkretnie przypadkach jest ona udzielana. Zgodnie z art. 101 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

    1. Za poważną chorobę uznaje się całkowitą niezdolność do pracy, rozumianą jako naruszenie sprawności organizmu, które skutkuje niemożnością odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu; ale też umiarkowany czy też znaczny stopień niepełnosprawności,
    2. Poważną chorobą jest również orzeczona niepełnosprawność osoby do osiągnięcia przez nią 16 roku życia,
    3. Do otrzymania wypłaty upoważnia też zdiagnozowanie posiadania poważnej jednostki chorobowej, np. utrata mowy, słuchu, wzroku; nowotwór złośliwy; amputacja kończyny; niewydolność nerek, itp., w przypadku którejkolwiek z osób podlegających pod PPK.

Wnioskując o wypłatę środków, możliwe jest jednorazowe wypłacenie 25% zgromadzonych pieniędzy lub rozłożenie tej sumy na raty. W celu otrzymania tej części oszczędności, do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarza potwierdzające przypadłość. Co jednak najważniejsze, pobierane środki nie podlegają opodatkowaniu ani zwrotowi.

Sytuacja 2: Śmierć

W przypadku śmierci pracownika środki zgromadzone na rachunku PPK zostaną przekazane osobie lub osobom uprawnionym do ich otrzymania. Pracownik może w dowolnym czasie wskazać wybraną przez siebie liczbę osób, a swoje decyzje zmieniać i cofać. Jeśli zaś spadkobierca nie został wskazany, oszczędności będą podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uczestnik PPK był zamężny lub żonaty. O ile zgromadzone pieniądze podlegały małżeńskiej wspólności majątkowej, połowa środków zgromadzonych w ramach PPK zostaje wypłacona małżonkowi.

Środki otrzymywane są w formie pieniężnej lub transferowej (do PPK, IKE lub PPE) po około 3 miesiącach od złożenia wniosku. By otrzymać pieniądze z funduszu zmarłego, należy zgłosić się do instytucji prowadzącej PPK z wnioskiem o wybraną formę wypłaty i innymi niezbędnymi dokumentami. Są nimi odpis sądu stwierdzający należność lub akt poświadczający dziedziczenie oraz oświadczenie o podziale spadku podpisane przez wszystkich spadkobierców lub orzeknięte przez sąd. Otrzymane środki, jak w przypadku poważnej choroby, nie podlegają opodatkowaniu.