Projekt rozporządzenia wydłużającego termin złożenia zeznania CIT-8 do 31 października 2019

Ministerstwo Finansów wprowadziło niedawno dłuższy termin składania zeznania CIT-8, aż do dnia 31 października 2019. Regulacja ta obejmuje swym działaniem wszystkich podatników, których rok podatkowy rozpoczął po 31 grudnia 2017, a skończył się wraz z nadejściem 1 lipca 2019 roku, którzy wszelkie uzyskiwane dochody są zwolnione od podatku. Owe zmiany w przepisach są zawarte w projekcie rozporządzenia z dnia 28 lutego 2019 r. Jakie są powody wprowadzenia takich regulacji prawnych?

Dlaczego wydłużono termin składania zeznania CIT-8?

Podatnicy, którzy zobowiązani są do regulowania podatku CIT, składają swe zeznanie w urzędach skarbowych, postępując wedle wytyczonego wzorca. Umieszczają w nim wysokość dochodu uzyskanego lub też poniesionych strat, przypadające na rok podatkowy. Do końca trzeciego miesiąca roku następnego zobowiązani są do uiszczenia podatku należnego lub też różnicy, jaka wynosi pomiędzy wartością podatku należnego od dochodu a sumą zaliczek za początek bieżącego roku.

Jednym z uzasadnień wprowadzonego w życie projektu jest forma w jakiej złożony ma być zeznanie CIT-8, czyli w postaci użycia środków komunikacji elektronicznej. W związku o zmianie (zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) ustawy o PIT, zniesione zostało zwolnienie z obowiązku składania zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych w sposób pośredni utracił ponadto prawo do ubiegania się o ulgę, zwolnienia, które przewidziana jest w 25a ustawy CIT. Wedle tego przepisu, niezależnie od wysokości, każde zeznanie złożone przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych musi być od roku 2019 być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wdrożenie takiej regulacji w życie powoduje wzrost wygenerowanych kosztów, jaką ponosi działalność, w związku z zakupem takiego podpisu i jego wydaniem przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Można także w tej kwestii wyznaczyć swojego pełnomocnika. W tym względzie oznacza zlecenie księgowości na zewnątrz, czyli powierzając usługę biurowi rachunkowemu takiemu jak Vattax.

Przytoczone obciążenia dotyczą głównie najmniejszych podmiotów gospodarczych, którzy nie zatrudniają pracowników czy też nie jest przez nich prowadzona pozarolnicza działalność ukierunkowana na osiągnięcie zysku. Wreszcie są to także tacy przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnień podatku dochodowego od osób prawnych, przeznaczając jednocześnie swoje dochody na cele statutowe, a więc na organizacje non profit.

Vattax – pomoc w prowadzeniu księgowości i specjalistyczne doradztwo

W związku ze składaniem zeznania podatkowego CIT-8, a także innych, możesz zawsze skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego Vattax. Nasza działalność stanowi doskonałe wsparcie w prowadzeniu księgowości na każdym kroku, a także wyciąga pomocną dłoń do przedsiębiorców, świadcząc profesjonalne usługi doradcze – w zakresie administracji, księgowości czy finansów oraz rachunkowości.