RODO i zmiany we wstępnych badaniach lekarskich pracowników

W związku z wejściem w życie ustawy wdrażającej RODO na pracodawcy ciąży obowiązek dopuszczenia do świadczenia pracy osoby, która uzyskała odpowiednie orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania obowiązków na określonym w skierowaniu na badania stanowisku przy uwzględnieniu opisu warunków pracy.

Zgodnie z § 7.Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.

Badania z poprzedniej pracy są ważne?

Z obecnego brzmienia przepisu art. 229 § 11 pkt 2 k.p. wynika jedynie możliwość braku konieczności skierowania przyszłego pracownika na wstępne badania lekarskie jeśli pomiędzy wygaśnięciem lub rozwiązaniem poprzedniego stosunku pracy nie upłynęło jeszcze 30 dni. Jednakże, aby pracodawca mógł skorzystać z tej instytucji prawnej musi zostać spełniony drugi warunek, tj. przedstawienie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (…).

Zgodnie z Kodeksem pracy w aktach osobowych w części A przechowujemy skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i 12 k.p.).

Tym samym istnieje luka prawna, albowiem art. 229 § 11 pkt 2 k.p. i jego brzmienie nie dają podstawy do żądania przez pracodawcę również skierowania na określone badania.

Na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy, w związku z wdrożeniem RODO, zmieniła się także treść omawianego przepisu. Ustawodawca dodał do art. 229 § 13, o następującym brzemieniu „Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12, aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.”

Jeden pracownik, trzy egzemplarze skierowania

Warto wspomnieć, że skierowanie na badanie lekarskie powinno zostać zawsze sporządzone w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz w celu jego archiwizacji w odpowiedniej część akt osobowych, drugi egzemplarz w celu przedstawienia go w odpowiedniej przychodni medycznej, trzeci egzemplarz jest dokumentem kandydata do pracy lub pracownika. Dzięki temu pracodawca nabędzie prawo do żądania od kandydata przedstawienia skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego (wstępnego, okresowego lub kontrolnego) z poprzedniego miejsca pracy. W celu uzyskania tych dokumentów nie będzie musiał zwracać się do poprzedniego pracodawcy.