Skrócony okres przedawnienia – pozytywna zmiana regulacji prawnej dla konsumentów

Dokładnie 28 maja 2018r., została podpisana przez prezydenta ustawa, proponująca zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń. Wprowadzone regulacje dotyczą w głównej mierze postępowania pomiędzy relacją dłużnika z wierzycielem i czasu, w jakim dokonana ma być egzekucja długu. Regulacje prawne mają za zadanie zmobilizować obie strony stosunków prawnych, do szybszego obrania, dostosowania stanów faktycznych, zgodnie ze stanem prawnym. Projektowane rozwiązanie ma dyscyplinować dłużników i wierzycieli do łatwej realizacji prowadzonego sporu, bez tkwienia w stanie długiej niepewności, w której nieraz samo roszczenie jest trudno wykazać, czy panujące stosunki społeczne.

Zmiany w postępowaniu wierzyciela względem dłużnika

Powołana Instytucja przedawnienia ma na celu zapewnić ochronę dłużnika przed wierzycielem, który zbyt długo zwlekał przed wyegzekwowaniem pożądanego przez niego długu. Kwintesencją ustawy w niniejszej sytuacji, jest możliwość skutecznego uchylenia się dłużnika od podanej zapłaty. Nie jest to jednak równoznaczne z umorzeniem długu. Przedawniona zapłata do uregulowania staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym, w ramach którego, dłużnik może podjąć się obrony w toku postępowania sądowego. Jeśli jednak dobrowolnie zdecyduje się na spłatę długo po upływie przedawnienia, nie może się domagać zwrotu. Przytaczane zmiany w regulacji dotyczą wyłącznie cywilnoprawnych roszczeń majątkowych, z wyjątkiem roszczenia windykacyjnego i negatoryjnego, dotyczącego nieruchomości lub ruchomości wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

W wyniku podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy, samo postępowanie w postaci roszczeń majątkowych uległo znacznemu skróceniu. W ramach wprowadzonych zmian termin ten skróci się do 6 lat, zamiast do obowiązujących dotąd 10 lat. Tak sama sytuacja tyczy się przedawnień roszczeń, które zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, czy innych organów sądowych.

Do zmian należy też kwestia terminu, co do dnia spłaty, który ulegać będzie przedawnieniu wraz z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Postępowanie windykacyjne może w wyjątkowych przypadkach zmienić swój przebieg, w przypadku przedawnienia. Jest tak, gdy sąd rozważy interes obu stron i względy słuszności, będą wymagały braku uwzględnienia upływu terminu przedawnienia.
Wierzyciel, biorąc pod uwagę charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenia roszczenia, wraz z długością terminu przedawnienia oraz czasu po jego upływie, może domagać się sądownie spłaty długu. W przypadku kiedy się na to zdecyduje, może się narazić na oddalenie powództwa przez sąd, a nawet na poniesienie odpowiedzialności odszkodowawczej czy wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do ostatnich kwestii, jakie należy uwzględnić w nowelizacji podanej ustawy, są zmiany, dotyczące egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunku bankowego. Mimo przepisu, jaki wszedł w życie 8 września 2016 r. o możliwości zajęcia kwoty dłużnika przez bank, drogą elektroniczną, to w wyniku wchodzącej ustawy podana suma będzie dostarczona do podmiotu dopiero po upływie co najmniej 7 dni. W tym czasie dłużnik będzie miał szansę na obronę, wnosząc powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, pozwalając tym samym na wyjaśnienie całej sprawy.

Więcej, o szczegółach egzekucji sądowej dokonywanej przez banki, czy innych kwestii związanych z ostatnio wprowadzonymi zmianami w regulacji prawnej dla konsumentów dowiesz się od grona specjalistów z biura rachunkowego Vattax. Znajomość prawa i śledzenie aktualnie wprowadzanych w nim zmian to fundament naszej działalności, którą sprawujemy z myślą o dobru klienta, zarówno indywidualnego, jak i biznesowego.