Pracodawca

Mianem pracodawcy określana jest osoba bądź jednostka organizacyjna, która zatrudnia ludzi w ramach umowy o pracę. Między pracodawcą a zatrudnionym pracownikiem zachodzi stosunek pracy. Stosunki między nimi reguluje głównie akt prawny zwany Kodeksem Pracy. Pracodawcą może być nie tylko jednostka organizacyjna, która posiada osobowość prawną, ale także osoba fizyczna. Musi posiadać zdolność prawną do zatrudniania. Z byciem pracodawcą wiąże się szereg powinności.

Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami BHP, zorganizowanie wstępnego szkolenia BHP i wysyłanie pracowników na szkolenia okresowe. Musi także wdrożyć pracownika w zakres jego obowiązków oraz poinformować go o prawach, jakie mu przysługują. Obowiązkiem pracodawcy jest też oczywiście zapłata pracownikowi wynagrodzenia w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pracodawca musi przeciwdziałać mobbingowi na terenie swojego zakładu. Po zakończeniu stosunku pracy, w terminie 7 dni musi wystawić świadectwo pracy.