Pracownik (w prawnym ujęciu)

W powszechnym rozumieniu pracownikiem jest każdy, kto wykonuje pracę. Prawna definicja pracownika natomiast precyzuje, że jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie powołania, mianowania, wyboru lub tzw. spółdzielczej umowy o pracę. Jakie prawa ma pracownik? Czy osoba wykonująca zlecenie lub dzieło jest pracownikiem?

Prawa pracownika i umowy cywilnoprawne

Aby można było mówić o stosunku pracy, praca musi odbywać się w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem. Kodeks Pracy przyznaje pracownikowi prawo do minimalnego wynagrodzenia, płatnego zwolnienia chorobowego, płatnego urlopu i płatnych nadgodzin. Osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną (o zlecenie lub o dzieło) nie może być wg prawa nazywana pracownikiem. Nie dotyczą jej także przepisy Kodeksu Pracy i nie przysługują prawa pracownicze. W przypadku, gdy zachodzi stosunek pracy zgodny z powyższą definicją, pracodawca ma obowiązek zatrudnić tę osobę na umowę o pracę. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna.