Świadectwo pracy – nowe przepisy

Od 7 września 2019 weszły nowe przepisy dotyczące świadectw pracy – jak wygląda świadectwo po zmianach?

7 września 2019 weszły zmiany w przepisach Kodeksu pracy, które oprócz wspomnianego świadectwa pracy, dotyczą również dyskryminacji i równego traktowania, mobbingu, przedawnień roszczeń ze stosunku pracy, szczególnych uprawnień pracowników.

Wydłużenie terminu na sprostowanie

Pierwsza zmiana w przepisach dot. świadectw pracy to wydłużenie terminu na sprostowanie świadectw pracy na wniosek pracownika. Pracownik w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie. W przypadku braku uwzględnienia wniosku, pracownik może skierować sprawę do sądu pracy. W sytuacji niezawiadomienia przez pracodawcę odmowy sprostowania, pracownik ma prawo wystąpić z żądaniem o sprostowanie do sądu pracy. – wynika to z art. 97 § 21 Kodeksu pracy.

Wydłużenie terminu na wystawienie świadectwa pracy

Od 7 września 2019 r., pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Według artykułu 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Uwaga! Będą kary!

W przypadku, gdy pracodawca nie wystawi w odpowiednim terminie świadectwa pracy zgodnie z art. 282 § 1 pracodawca może zostać ukarany grzywną od 1000 do 30 000 złotych.

Sąd pracy na ratunek

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy z żądaniem o jego wystawienie. Pracownik może wystąpić ze swoimi żądaniami w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 7 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1709), w którym m.in.:

  • § 3. brzmi: W przypadku upoważnienia przez pracownika innej osoby do odbioru świadectwa pracy upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.”;
  • uchylono § 4 i § 6 rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r.,;
  • § 7 ust. 5 brzmi: „5. W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 2, 4 i 4a pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.”.

Zmiany w pouczeniu

Od 7 września pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy. Zgodnie z art. art. 97 § 21 Kodeksu pracy wybór sądu należy do powoda – powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sądem właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.