VAT RR – uproszczenia w przesyłaniu i wystawianiu faktur w 2018 roku

Według nowelizacji, która ma wejść w życie 1 lipca 2018 r., na fakturach VAT RR nie trzeba będzie umieszczać danych identyfikujących dostawców produktów rolnych – wynika to z projektu zmian w ustawie o VAT, który przygotował resort finansów. Dokumenty można będzie wystawiać i przesyłać w postaci elektronicznej.

Faktura VAT RR 2018

Planowane modyfikacje, zawarte w nowelizacji, miałyby dotyczyć art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą zakresu danych, umieszczanych na dokumentach wystawianych przy nabyciu produktów rolnych oraz przy korzystaniu z usług rolników ryczałtowych.

Likwidacja obowiązku umieszczania na fakturze VAT RR danych identyfikujących dostawcę produktów rolnych stanowi uproszczenie dla podatników, eliminując nadmierne wymogi biurokratyczne, które zbyt często generują dodatkowe koszty. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiana nie będzie mieć wpływu na weryfikację tożsamości dostawcy (rolnika ryczałtowego), ponieważ VAT RR i tak musi zawierać numery NIP lub PESEL obu stron.

Faktura VAT RR – dla kogo

Faktura VAT RR to dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych. Powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko (nazwę) dostawcy, NIP lub numer PESEL obu stron, numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu tożsamości, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który go wydał. Jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną, także datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury, nazwy produktów rolnych, jednostkę miary i ilość towaru oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości, cenę jednostkową płodu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, wartość produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości produktów rolnych, wartość produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie, czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. Przy czym faktury VAT RR nie wystawia rolnik, ale nabywca jego towaru czy też usługi. Zgodnie z przepisami na czynnym podatniku VAT, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, ciąży obowiązek wystawienia faktury. Należy również pamiętać, że niezbędnym jest, aby faktura VAT RR zawierała oświadczenie dostawcy produktów rolnych, odnoszące się do jego zwolnienia z opłat na rzecz podatku podatków i usług.

Zmianom nie uległ czas, w którym rolnik ryczałtowy winien przechowywać dokumenty. Według art 116 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług jest on zobowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Vattax – doradztwo na poziomie

Nasi klienci nie muszą się martwić, że ich faktury nie zostaną poprawnie wystawione. W naszej ofercie znajdziecie szeroki wachlarz usług związanych z profesjonalnym doradztwem, więc w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy radą i pomocą naszych specjalistów.