Zeznania CIT-8. Wydłużenie terminu składania zeznania do 31 października 2019 r.

Zgodnie z projektem z dnia 28 lutego bieżącego roku Ministerstwo Finansów wydłuża termin składania zeznania CIT-8 do końca października. Zmiana dotyczy tych podatników, którzy rok podatkowy rozpoczęli po 31 grudnia 2017 r. i zakończyli przed 1 lipca 2019 r. Obowiązuje przedsiębiorców, którzy
osiągają dochody zwolnione od podatku.

Do końca trzeciego miesiąca roku następnego podatnicy podatku CIT są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania, dotyczącego wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionych  trat w danym roku podatkowym. W tym terminie podatnik musi też wpłacić należny podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu, który został wykazany w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Powody wprowadzenia zmian

Zgodnie z projektem zeznanie CIT-8 należy złożyć zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Resort finansów zdecydował o wprowadzeniu  wydłużonego terminu do złożenia zeznania CIT-8 do dnia 31 października 2019 r., ponieważ wskutek zmian sposobu składania zeznania CIT-8 płatnik traci prawo do skorzystania ze zwolnienia od obowiązku elektronicznego składania deklaracji, które zostało przewidziane w art. 27a ustawy CIT. Od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie, które zostaje złożone w Urzędzie Skarbowym przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Płatnik może w tym celu zdecydować się na wyznaczenie pełnomocnika z Biura Rachunkowego Vattax, który będzie prowadził rachunkowość firmy oraz podpisywał deklaracje, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kto może na tym zyskać?

Według szacunkowych obliczeń z tych zmian skorzysta około 130 tysięcy podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki temu rozporządzeniu najwięcej prawdopodobnie zyskają mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy, które dzięki wydłużeniu terminu składania zeznania CIT-8 będą mogli lepiej przygotować się do wypełnienia swoich ustawowych obowiązków.

Z projektu rozporządzenia wynika, że termin składania zeznania CIT-8, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), zostaje wydłużony do 31 października 2019 r. i dotyczy wyłącznie osób prawnych, które:

  • rozpoczęły rok podatkowy po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończyły przed 1 lipca 2019 r.;

  • osiągnęły wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 tej ustawy;

  • nie są zobowiązane do sporządzenia deklaracji lub podania informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1.