Zmiany w zakresie cen transferowych w 2020 roku

Nowe nazewnictwo i limity transakcji

Zmianą dotyczącą cen transferowych są nowe propozycje kluczowych terminów związanych z cenami transferowymi. Na nowo wprowadzono definicję ceny transferowej i transakcji kontrolowanej, a także zmieniono znaczenie powiązań podmiotowych. Te należy rozpatrywać jako „wywieranie znaczącego wpływu” w trzech rozumieniach: powiązań kapitałowych, rodzinnych i wpływu osoby fizycznej na podejmowanie przez osobę prawną kluczowych decyzji.

Zmieniają się też progi dokumentacyjne dla jednorodnych transakcji – zarówno przychodowych jak i kosztownych. Progi te, określone jako kwota netto, wynoszą:

 • 10 milionów PLN – transakcje towarowe i finansowe,
 • 2 miliony PLN – transakcje usługowe i pozostałe,
 • 100 tysięcy PLN – transakcje z rajami podatkowymi.

Ustawodawca wprowadził też dwie sytuacje, kiedy cena transferowa między podmiotami nie będzie weryfikowana po spełnieniu pewnych warunków.

 • Pożyczki nie wyższe niż 20 milionów PLN, udzielone na maksymalnie 5 lat, nie pochodzące z raju podatkowego,
 • Usługi o niskiej wartości dodanej, dla których narzut nie wynosi więcej niż 5%, przy czym podatnik będzie posiadał kalkulację kosztów rodzajowych z przypisanym kluczem alokacji.

Zwolnienia z prowadzenia dokumentacji

Podmioty powiązane nie będą musiały sporządzać dokumentacji cen transferowych, o ile transakcja zostanie zawarta między dwoma podmiotami powiązanymi spełniającymi dwa podstawowe warunki:

 • Podmioty nie mogą być zwolnione z opodatkowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i nie mogą korzystać z ulgi na wsparcie nowych inwestycji,
 • Konieczność wykazania przez oba podmioty dochodu (brak straty).

Kolejną sytuacją, kiedy podmioty zwalnia się z prowadzenia dokumentacji, są przetargi nieograniczone i transakcje kontrolowane. Wartość tego typu transakcji nie stanowi bowiem przychodu ani kosztów uzyskania go.

CIT/PIT-TP zastąpione przez TPR

Dotychczasowe sprawozdanie CIT/PIT-TR dla osób o przychodach rocznych powyżej 10 mln euro zastąpi bardziej szczegółowa informacja o cenach transferowych TPR. Zatem, oprócz podstawowych danych, zależnych od parametrów danej transakcji, stosowanej metody wyceny i sposobu porównania z rynkiem, podatnik musi udzielić też informacji:

 • Dotyczących wskaźników finansowych – np. marża operacyjna i zysku brutto, ROA, ROE,
 • O przeprowadzanych transakcjach kontrolowanych – np. rodzaj i wartość transakcji, metoda weryfikacji ceny, analiza porównawcza i jej wynik (opracowana na podstawie wskazanych w ustawę mechanizmów i opisana w oparciu o przypisane do konkretnych metod kody),
 • Dodatkowych, np. o korekcie cen transferowych danej transakcji.

Obowiązek złożenia TPR dotyczy podatników sporządzających lokalną dokumentację cen transferowych i jest uzależniony od przekroczenia progów dokumentacyjnych, o których wspomniano wcześniej. Do złożenia TPR zobowiązane są zarówno podmioty przygotowujące dokumentację za 2019 rok, jak i podmioty krajowe, które nie sporządzały dokumentacji lokalnej.

Oznacza to, że nawet podatnicy zwolnieni ze sporządzania dokumentacji lokalnej, muszą złożyć TPR – reguluje to art. 11n, pkt 1 ustawy o CIT. Podmioty korzystające z wcześniej wspomnianych zwolnień z prowadzenia dokumentacji, w formularzu TPR nie muszą dostarczać informacji:

 • Dotyczących metod i cen transferowych,
 • Ogólnych informacji finansowych podmiotu dla którego składają informację,
 • Dodatkowych wyjaśnień dotyczących danych lub informacji zawartych w TPR.

Terminy składania dokumentacji

Zmianie uległ też termin sporządzania dokumentacji, złożenia oświadczenia i uzupełnienia formularza informacji o cenach transferowych. Wydłużono go z 3 do 9 miesięcy – podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty do 30 września 2020 roku. Należy również pamiętać o tym, że od stycznia 2021 roku będzie obowiązywał nowy druk TPR, który będzie służył do opisywania transakcji za rok 2020.

Linki, z których korzystano:

“Zmiany w cenach transferowych i nowe wzory apa” – rachunkowosc.com.pl
“Tylko 3 miesiace na sporzadzenie dokumentacji cen transferowych na starych zasadach” – rachunkowosc.com.pl 
Witryna – cenytransferoweblog.mddp.pl 
“Dokumentacje podatkowe za 2019r co czeka przedsiebiorcow” – kancelarierp.pl