Akcyza na gaz

Ustawa o podatku akcyzowym w postanowieniu z 6 grudnia 2008 rozporządziła, iż sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Akcyza za gaz – co to?

Podatek akcyzowy jest podatkiem zharmonizowanym na poziomie całej Unii Europejskiej. Dzięki temu istnieje gwarancja jednolitego rynku UE. Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Obejmuje on regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych jak: alkohol, wyroby tytoniowe, energia elektryczna i wyroby energetyczne. Wszystkie dochody z podatku akcyzowego trafiają w całości do państw członkowskich. Unia Europejska wymaga od państw członkowskich – w odniesieniu do struktury i stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe – stosowania minimalnego poziomu opodatkowania dla poszczególnych wyrobów akcyzowych. Jednak państwa członkowskie mogą ustalać i stosować wyższe stawki akcyzy w oparciu o własną politykę fiskalną. Dodatkowo – w celu spełnienia kryterium minimalnego poziomu opodatkowania – Polska (jako państwo członkowskie, które nie przyjęło wspólnej waluty) jest zobowiązana do corocznego przeglądu poziomu opodatkowania wyrobów akcyzowych, w zależności od kursu euro w stosunku do waluty krajowej na dany rok oraz ewentualnej korekty stawek podatku akcyzowego.

Akcyza na gaz do celów opałowych – zwolnienia

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku, sprzedaż paliwa podlega akcyzie. Jednak ustawa przewiduje zwolnienia, między innymi zwolnienie z podatku dla sprzedaży gazu na rzecz gospodarstw domowych.

Aby uzyskać zwolnienie za nabycie gazu, na obszarze nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza, bez względu na ilość użytego gazu, lub na części nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza, w której ilość gazu nie przekracza ilości przewidzianych w ustawie.

Warunkiem zwolnienia jest sprzedaż lub zakup wyrobów gazowych w ilości mniejszej niż 10m3/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i nie więcej niż 8000m3 rocznie.

Podatek akcyzowy na gaz

Wyroby gazowe – kody:

CN 2705 00 00 – gaz koksowniczy, ekspansyjny, wielkopiecowy

CN 2711 11 00 – gaz ziemny w stanie skroplonym

CN 2711 21 00 – gaz ziemny w stanie gazowym

CN 2711 29 00 – pozostałe węglowodory w stanie gazowym

Kim jest podatnik podatku akcyzowego?

Podatnikiem podatku akcyzowego jest osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej. Dokonuje ona działań podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan podlegający opodatkowaniu.

Akcyza na paliwo gazowe – moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się z dniem:

  • Nabycia wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego
  • Wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w kraju
  • Powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego

Potwierdzenie sprzedaży wyrobów gazowych fakturą lub innym dokumentem, wydanie finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub tego dokumentu.

Jeśli masz wątpliwości i pytania odnośnie podatku akcyzowego, skontaktuj się z nami.