Akcyza na sprzedaż węgla

W Polsce węgiel wciąż jest najważniejszym paliwem opałowym gospodarstw domowych, oraz paliwem energetycznym w przemyśle.

Sprzedaż wyrobów węglowych nakazuje prowadzenia dokładnej ewidencji poprzez fakt nałożenia podatku akcyzowego na produkty energetyczne wykorzystywane do celów opałowych. Podatek akcyzowy od węgla zgodnie z Ustawą obowiązuje od dnia 6 grudnia 2008 roku.

Wyroby węglowe – trzy grupy

CN 2701 – węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe z węgla

CN 2702 – węgiel brunatny, aglomerowany (z wyłączeniem gagatu)

CN 2704 00 – koks, półkoks pochodzące z węgla, węgla brunatnego, torfu

Akcyza od węgla – sprzedaż wyrobów węglowych

Sprzedając węgiel podmiotowi, który nie jest uprawniony do zwolnienia z podatku akcyzowego, do ceny netto konieczne jest doliczenie kwoty akcyzy. Akcyza dotyczy zamówień wyrobów węglowych powyżej 200 kilogramów.

Stawka akcyzy dla wyrobów węglowych o przeznaczeniu opałowym wynosi 1,28 PLN/GJ.

Wartość podatku akcyzowego dla różnych rodzajów wyrobów węglowych wynosi:

Rodzaj wyrobu węglowegoGJ/MgPLN/Mg
CN 270123,830,46
CN 27028,611,01
CN 2704 0027,535,2

Mg – megagram (1000 kg – tona)

Sprzedaż węgla a akcyza – kiedy muszę płacić akcyzę?

W ramach ustawy o wyrobach węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  • sprzedaż wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu na terytorium kraju
  • import węgla przez finalnego nabywcę węglowego
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe węgla
  • użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego lub pośredniczący podmiot węglowy

Pośredniczący podmiot węglowy sprzedający wyroby węglowe finalnemu nabywcy na terenie kraju powinien ujawniać takie dane jak:

  • imię i nazwisko lub nazwę finalnego nabywcy
  • adres zamieszkania lub siedzibę firmy nabywcy węglowego
  • datę sprzedaży i wydania wyrobów węglowych finalnemu nabywcy
  • datę wystawienia faktur
  • ilość sprzedanych wyrobów węglowych (w kilogramach) finalnemu nabywcy na terenie kraju.

Zakup węgla na potrzeby firmy

Zwolnienie od konieczności płacenia podatku akcyzowego wymaga zgłoszenia odpowiednich danych i dokumentów do Urzędu Celnego właściwego dla miejsca zamieszkania, bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymując dokument o zwolnieniu z podatku akcyzowego, nie ma konieczności wnoszenia opłaty akcyzowej. Natomiast w przypadku braku otrzymania takiego dokumentu wniesienie opłaty jest niezbędne.