Akcyza na węgiel

Podatki akcyzowe są podatkami pośrednimi od sprzedaży lub użytkowania określonych produktów, takich jak alkohol, tytoń i energia. Podatki akcyzowe to podatki wewnętrzne nakładane w ramach infrastruktury rządowej. Dochody z tych podatków trafiają w całości do kraju, w którym są płacone. Kraje UE posiadają wspólną politykę akcyzową, aby zapewnić spójność i jednolitość w całej Unii. Pomaga to zapobiegać zakłóceniom handlu na jednolitym rynku, zapewnia uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami i zmniejsza obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw.

Jak działa podatek akcyzowy? Akcyza na węgiel dla firm

Podatki akcyzowe dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw. Wiele z nich jest opłacanych przez nabywców, którzy następnie przerzucają podatek na konsumentów poprzez wyższe ceny. Sprzedawcy płacą akcyzę hurtownikom i uwzględniają je w cenach produktów, co zwiększa ogólną cenę detaliczną. Istnieją jednak pewne podatki akcyzowe, które płacą bezpośrednio konsumenci, w tym podatki od nieruchomości. Są jednak wyjątki ustanowione prawnie i możliwość zwolnienia z płacenia podatków akcyzowych.

Pośredniczący podmiot węglowy jest podmiotem posiadającym miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terytorium kraju, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16.

 • Dokonuje sprzedaży, importu lub eksportu wyrobów węglowych
 • Używa wyrobów węglowych do celów niepodlegających opodatkowaniu lub objętych zwolnieniem z akcyzy

Finalny nabywca węglowy jest podmiotem, który nabywa węgiel i wyroby węglowe na terytorium kraju, importuje je lub inaczej nabywa wyroby węglowe, nie będąc pośredniczącym podmiotem węglowym.

Akcyza za węgiel – zwolnienie

Od roku 2012 wszystkie wyroby węglowe objęte są akcyzą, z której zwolnieni są poszczególni nabywcy węgla. Są to głównie gospodarstwa domowe, rolnicy, szpitale, szkoły, ośrodki pomocy społecznej oraz niektóre firmy energochłonne po spełnieniu konkretnych warunków. Aby być zwolnionym z konieczności płacenia akcyzy, należy dopełnić wiele istotnych formalności, w co wchodzi również oświadczenie o przeznaczeniu kupowanego węgla.

Węgiel z akcyzą czy bez – kto może być zwolniony?

Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje szereg zwolnień dla wyrobów węglowych zużywanych do innych celów niż działalność gospodarcza, ale również do prowadzenia niektórych form działalności gospodarczej. Zakup węgla a akcyza jest uzależniony od ustaleń i determinuje, kto musi płacić podatek akcyzowy, a kto nie. A więc kto może być zwolniony?

 • Gospodarstwa domowe
 • Pośredniczące podmioty węglowe
 • Jednostki Sił Zbrojnych RP
 • Organy administracji publicznej
 • Niektóre podmioty systemu oświaty
 • Podmioty lecznicze
 • Żłobki i kluby dziecięce
 • Jednostki pomocy społecznej

Wyroby węglowe wykorzystywane do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej:

 • proces produkcji wyrobów energetycznych
 • proces produkcji energii elektrycznej
 • przewóz towarów i ludzi koleją
 • do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • do pracy rolniczej, leśnictwa, hodowli ryb
 • do redukcji chemicznej
 • procesy metalurgiczne, elektrolityczne, mineralogiczne
 • cele opałowe w zakładach energochłonnych

Węgiel akcyza – wymagane formalności

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymagane jest podanie:

 • imienia i nazwiska
 • adresu
 • numeru PESEL
 • numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • oświadczenie o przeznaczeniu węgla

Przy zakupie wyrobów węglowych do 200 kilogramów nie jest wymagane podawanie danych.

Akcyza na węgiel stawka

Wysokość akcyzy na węgiel została określona w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku. Wyroby energetyczne z węgla i koksu, przeznaczone do celów opałowych wynoszą 1,38 PLN/1 GJ (gigadżul).

Akcyza na węgiel ile?

Przeliczając stawkę akcyzy na jedną tonę, wynosi ona:

Rodzaj wyrobu węglowegoWartość opałowa (GJ/tonę)Stawka podatkuPodatek netto PLN (za tonę)Podatek brutto PLN (za tonę)
Koks27,51,3837,9546,68
Węgiel kamienny23,81,3832,8440,40

Akcyza węgiel stawka zostaje odliczona w fakturze, gdyż system nie dolicza automatycznie akcyzy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej jak możesz zostać zwolniony z podatku akcyzowego, skontaktuj się z grupą Vattax.pl.