Audyt

Audyt sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego ma na celu wyrażenia pisemnej opinii, czy rzeczone sprawozdanie finansowe zgadza się z zastosowanymi zasadami rachunkowości. Opinię te wyraża biegły rewident. Badanie to wykaże również, czy sprawozdanie rzetelnie przedstawia faktyczną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanego przedsiębiorstwa.

Audyt podatkowy

Korzyści z audytu podatkowego przeprowadzonego przez Vattax:

  • weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych,
  • audyt podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • możliwość zwrotu nadpłaconego podatku,
  • optymalizacja ryzyka podatkowego,
  • uniknięcie ewentualnych sankcji wynikających z ustawy karno-skarbowej.

Audyt kadrowy i/lub płacowy

Regularne przeprowadzanie audytów kadrowo-płacowych spełnia następujące funkcje:

  • dyscyplinującą – cykliczne kontrole sprawiają, iż pracownicy przywiązują większą uwagę do jakości wykonywanej pracy,
  • prewencyjną – chroniącą przedsiębiorstwo przed nieprawidłowościami , które może stwierdzić kontrola podatkowa lub inspekcji pracy,
  • optymalizacyjną – podniesienie efektywności pracy działów kadrowo-płacowych.

AUDYT WYNAGRODZEŃ i/lub AUDYT KADROWO-PŁACOWY może znacznie zwiększyć efektywność pracy Państwa Działu Kadr i Płac dzięki zaproponowanym przez nas rozwiązaniom optymalizacyjnym.