Co się zmienia w PIT, CIT i VAT od 2020 roku?

W bieżącym roku podatkowym czeka nas kilka zmian związanych z PIT-em, CIT-em i VAT-em, którym należy przyjrzeć się bliżej.

Wprowadzenie mikrorachunków – po co?

Dla każdego obywatela utworzono mikrorachunek podatkowy, na który należy dokonywać płatności PIT-u, CIT-u, VAT-u oraz regulować należności niepodatkowe (np. odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i kosztów upomnienia) do urzędu skarbowego. Oznacza to, że do każdego podatnika przypisany został numer na podstawie numeru PESEL lub NIP (jednoczesna praca i prowadzenie firmy daje możliwość wygenerowania dwóch mikrorachunków – w takim przypadku winno się posługiwać mikrorachunkiem stworzonym na podstawie NIP). Można go sprawdzić na stronie podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.

Jeden mikrorachunek, na który podatnik zapłaci PIT, CIT i VAT ma pomóc mu uniknąć błędów przy wysyłaniu przelewów i przyspieszyć otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Mikrorachunek pozostanie ten sam również w przypadku przeprowadzki lub zmiany miejsca siedziby firmy, co powinno usprawnić rozliczanie się.

Jak zawsze, wraz ze zmianami przepisów, aktualizacji podlega również program enova365. Grupa Vattax służy radą i wsparciem bieżącym dla użytkowników oraz wsparciem w zakresie wdrożeń enova 365 lub szkoleń – zachęcamy do kontaktu.

Kiedy skorzystasz z ulgi na złe długi?

Ulga na złe długi służy wierzycielowi – może on obniżyć zadeklarowany wcześniej VAT i jednocześnie pozbawia korzyści dłużnika, który musi „oddać” zadeklarowany wcześniej VAT do odliczenia. Jest to możliwość korekty podatku przez wierzyciela w przypadku braku zapłaty za fakturę sprzedaży w terminie 90 dni od terminu płatności, natomiast po stronie nabywcy wywołuje to obowiązek korekty VAT.

Ulga za złe długi w podatku VAT wymaga, aby kontrahent były czynnym podatnikiem VAT. Nie może być także w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.

Oczekuje się, że efektem wprowadzenia ulgi za złe długi będzie redukcja zatorów płatniczych.

Takie same uregulowania zostały wprowadzone również w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody mogą być zmniejszone o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta.

Dodatkowe wsparcie dla wierzycieli weszło z dniem 1 stycznia 2020 r. – ustawa antyzatorowa, która ma spowodować dalsze ograniczenie zatorów płatniczych, gdyż skróceniu uległy terminy płatności należności.

Zakupy w 2020 – co zmienią nowe zasady podatkowe?

Nowa matryca to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

Nowa matryca VAT ma za zadanie skorygować rozbieżności w stawkach VAT. Kluczową zmianą w przypadku towarów jest przejście z klasyfikacji PKWiU 2008 na rzecz:

  • Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów, i
  • aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

W związku ze zmianami w tym zakresie powstanie instytucja WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa), której zadaniem będzie sprawdzanie stosowanych stawek VAT wedle nowych zasad.

Nowa matryca opiera się na następujących założeniach:

  • Objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych,
  • Zasada „równania stawek w dół” w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary,
  • Zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane towary.

W praktyce oznacza to, że spadnie VAT na, m.in. owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre typy pieczywa czy artykuły dla niemowląt, a wzrośnie dla produktów takich, jak np. niektóre owoce morza, lód czy nieprzetworzone przyprawy.

Pozostałe zmiany

Do innych modyfikacji należy zaliczyć zmiany w zasadach wystawiania faktur na podstawie paragonów fiskalnych (wystawienie faktury wyłącznie wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP), wprowadzenie białej listy podatników VAT, a także zmiany w spadkach (łatwiejsze przekazanie firmy sukcesorom) i nowe regulacje dotyczące MPP. Mechanizm Podzielnej Płatności od 2020 roku rozdzieli płatność za nabyty towar na kwotę netto i VAT, które osobno wpłyną na dwa odrębne rachunki sprzedającego (dotyczy transakcji powyżej 15 000 PLN brutto, które potwierdzone zostaną fakturą).