Dokumentacja cen transferowych – czym jest i kogo dotyczy?

dokumentacja cen transferowych

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest dokumentacja cen transferowych. Zmiany wprowadzone w 2017 roku zmodyfikowały jednak wiele aspektów związanych z tą kwestią. Warto więc zapoznać się nieco bliżej z tym tematem, aby w razie potrzeby być przygotowanym na wszystko.

Czym są ceny transferowe?

Na początek warto przypomnieć sobie pewne definicje. Cena definiowana jest jako wartość, którą kupujący musi zapłacić sprzedającemu za dobra czy usługi będące przedmiotem transakcji. Cena transferowa to cena stosowana we wszystkich transakcjach realizowanych przez podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Poza tym, cenami transferowymi nazywamy również ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami mającymi swoją siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tak zwany raj podatkowy).

Jakie powiązania pomiędzy podmiotami wymieniają przepisy?

Jak wcześniej wspomniano, przepisy o cenach transferowych wyróżniają trzy rodzaje możliwych powiązań pomiędzy podmiotami:
– kapitałowe – istnieją w sytuacji, gdy jeden z podmiotów transakcji ma prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie, lub gdy dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Powiązania kapitałowe występują też w przypadku, kiedy jeden podmiot posiada udziały w kapitale innego podmiotu.

osobowe – powstają w wyniku łączenia przez jedną osobę funkcji członka zarządu i rady nadzorczej (lub innej funkcji kierowniczej) w dwóch różnych podmiotach. Innym sposobem utworzenia powiązań osobowych jest poprzez sprawowanie funkcji w jednym podmiocie, jednocześnie posiadając udziały (co najmniej 5%) w drugim.

rodzinne – występują między osobami spokrewnionymi i spowinowaconymi. Ma to znaczenie wówczas, gdy takie osoby sprawują funkcje lub posiadają udziały w podmiotach, które przystępują do procesu transakcji.

Czym jest transakcja?

Dokumentacja cen transferowych jest rozpatrywana zawsze w kontekście transakcji. Niezwykle istotne jest więc prawidłowe rozumienie tego pojęcia. Transakcję można rozumieć na trzy sposoby, jako: – operację handlową lub umowę handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży dóbr materialnych, niematerialnych bądź usług,
– transfer usług, dóbr materialnych lub niematerialnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi realizowany na warunkach, które wynikają z ich stosunków finansowych i handlowych, a także z działania sił rynkowych,
– umowę lub umowy zawarte z tym samym podmiotem bądź podmiotami, których przedmiotem jest dobro, dobra lub usługi (jeżeli objęte są jedną ceną). Oznacza to, że transakcją w rozumieniu przepisów może być na przykład umowa sprzedaży lub zakupu jednego dobra, bądź też wieloletnia umowa dostawy za określoną cenę danego szeregu dóbr.

Kto musi sporządzać dokumentację cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych musi być przygotowana przez te podmioty, których łączne przychody lub koszty przekroczyły równowartość 2 milionów euro. Transakcje tych podmiotów z podmiotami powiązanymi muszą mieć również istotny wpływ na dochód (a więc przekraczający próg, określony w przepisach).

Zgodnie z ustawą, dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna zawierać: określenie funkcji spełnianych przez podmioty uczestniczące w transakcji, określenie wszystkich przewidywanych kosztów wraz z formą i terminem zapłaty, metodę i sposób kalkulacji zysków, określenie ceny przedmiotu transakcji, określenie strategii gospodarczej (w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot), wskazanie innych czynników, określenie oczekiwanych przez podmiot korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń (w przypadku umów dotyczących świadczeń o charakterze niematerialnym).

Jak widać, dokumentacja cen transferowych to temat szeroki i skomplikowany. Na szczęście nie musisz głowić się nad nim sam. Firma Vattax oferuje usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Wykwalifikowani specjaliści pomogą Ci przygotować wszelkie niezbędne dokumenty. Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą.

Przeczytaj o zmianach w cenach transferowych 2020.