Obowiązek badania sprawozdań finansowych OPP

Z dniem 16 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. dotyczące obowiązku przeprowadzania badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (OPP). Jak wynika z jego treści, obowiązek ten dotyczy takich organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają badaniu na podstawie przepisów o rachunkowości i które łącznie spełniają wszystkie trzy warunki określone w rozporządzeniu:

1) organizacja realizuje zlecone zadania publiczne, które zostały jej powierzone do wykonania lub mające charakter wsparcia innego zadania publicznego;
2) organizacja otrzymała na zadania, o których mowa wyżej, dotacje, których łączna kwota wynosiła co najmniej 100 tys. zł;
3) organizacja osiągnęła w roku obrotowym przychody w wysokości nie mniejszej niż 3 mln zł.

Szczegóły związane z zakwalifikowaniem się organizacji do badań

Należy zauważyć, że obowiązek przeprowadzenia badania powstaje w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego za rok następny po roku, w którym organizacja spełniła wszystkie trzy określone w rozporządzeniu przesłanki. Po raz pierwszy obowiązek ten będzie musiał być zrealizowany w odniesieniu do sprawozdania sporządzonego za obrotowy zakończony po 28 października 2018 roku jeśli warunki zostały spełnione w roku poprzedzającym ten rok obrotowy. Czyli np. jeśli OPP, dla której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym w roku 2017 realizowała zadania publiczne, otrzymała na ten cel dotacje w wysokości nie mniejszej, niż 100 000 zł oraz całkowity uzyskany przez nią przychód wyniósł co najmniej 3 000 000 zł, będzie zobowiązana do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. większej
Ministerstwo Finansów udzielając szczegółowych informacji, podało, że przepisy rozporządzenia mogą dotknąć blisko 500 organizacji pożytku publicznego.

Wprowadzone rozporządzenie Ministra Finansów jest zgodne z zapisami zawartymi w rt.. 23 ust. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mówiącym o możliwości wprowadzenia takiego obowiązku przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych. Organizacje pożytku publicznego, które nie są objęte obowiązkiem przeprowadzania badań, mogą skorzystać z takiej opcji.

Decydując się na przeprowadzenie badania pomimo braku obowiązku należy uwzględnić kilka istotnych elementów:

• potrzebę sprawowania kontroli nad prawidłowością prowadzonej ewidencji księgowej;
• wysokość otrzymanych dotacji;
• wielkość osiąganych przez organizację przychodów.

Vattax wyciąga pomocną dłoń w stronę OPP

Dla znacznej części organizacji pożytku publicznego zbliża się termin składania sprawozdania finansowego. W razie wątpliwości i wszelkich niezrozumiałych przepisów prawnych biuro rachunkowe Vattax służy pomocą. Nasi specjaliści udzielają fachowych informacji i wsparcia doradczego wszystkim podmiotom gospodarczym, w tym także organizacjom o charakterze non profit.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.