Powołanie nowej agencji nadzoru — na jakie zmiany muszą się przygotować biegli rewidenci i firmy audytowe?

Zmiany legislacyjne, które obecnie mają miejsce, są próbą naprawienia błędu z 2017 roku. Jednak w rzeczywistości dodatkowe opodatkowanie firm audytowych może znacznie zubożyć rynek, który wkrótce stanie się obiektem monopolu kilku większych firm. Szersze kontrolowanie działalności audytowych zwiększy nadzór Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, która stanie się właściwym organem pełniącym funkcję nadzoru publicznego.

Kolejne sprawozdania

KNA, czyli Komisja Nadzoru Audytowego przyjęła kolejne sprawozdanie z monitorowania rynku. Pierwszy tego typu dokument wpłynął w 2016, kiedy to dokonano reformy audytu. Wspomniane sprawozdanie to wynik współpracy Polski z innymi krajami członkowskimi UE, w ramach Komitetu Europejskiego Organu Nadzoru Audytowego. Prezentuje on kluczowe wskaźniki monitorowania rynku, które uwzględniają zakres: koncentracji rynku, ryzyko dla jakości badań sprawozdań finansowych oraz wskaźniki w zakresie działalności komitetów audytu.

Obecna sytuacja

Obecnie na polskim rynku funkcjonuje 1,5 tysiąca firm audytorskich zatrudniających około 3 tysięcy wykonujących zawód biegłych rewidentów. Okazuje się, że jedynie 74 firmy przeprowadziły badania ustawowe na rzecz JZP, czyli jednostek zainteresowania publicznego. Tym samym można wskazać 4 firmy, które panują nad większością rynku, jednak osobno żadna z nich nie dominuje nad pozostałymi. Mimo to komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na sektor finansowy rozumiany jako całość.

PANA

Czyli Polska Agencja Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego, zacznie pełnić swoją funkcję od stycznia 2020 roku. Agencja będzie miała za zadanie kontrolować wszystkie firmy audytowe, natomiast źródło jej dochodów będą stanowić opłaty pobierane od firm audytorskich za pełniony nad nimi nadzór. Nowo powołany organ będzie ponosić pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Posiedzenia PANA, w przeciwieństwie do poprzedniego organu nadzoru publicznego, będą się odbywać na bieżąco, a nie jedynie w trybie cyklicznym. Należy pamiętać, że funkcjonowanie PANA będzie w pełni zgodne z wymaganymi dyrektywami, jednak zakres jego nadzoru będzie znacznie szerszy, niż nakazują regulacje unijne. Nowo powołany organ będzie sprawował piecze nad wszystkimi usługami, które spełniają wymagania dotyczące wykonywania zawodu. W związku z tym PANA będzie potrzebowała nie tylko ogromnych środków finansowych, ale również licznej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, co może okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem. Mimo szerokich kompetencji ustanawianiem standardów wykonywania zawodu będzie zajmowała się Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, która w związku ze zmianami nie będzie mogła kontrolować czy wymagane przez nich standardy są spełniane.

Zwiększony nadzór nad firmami audytowymi oraz biegłymi rewidentami jest z reguły dobrym założeniem, ponieważ znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo działania spółek niezgodnych z prawem. Jednak być może działania te należy rozszerzyć również na inne organizacje. Wprowadzone zmiany znacznie zwiększą koszty działalności większości firm audytorskich, przez co istnieje prawdopodobieństwo, że wkrótce na rynku zapanuje monopol kilku większych firm, a dostępność usług audytorskich ulegnie zmniejszeniu. W celu uzyskania dokładniejszych informacji bezpośrednio skontaktuj się z naszą firmą.