Termomodernizacja ratunkiem na smog? Ulga podatkowa od 2019 r.

Od początku 2019 roku w życie weszła ulga podatkowa. Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna, z której mogą skorzystać osoby, pragnące unowocześnić system ogrzewania domu oraz ci, którzy są już w trakcie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W ramach ulgi będzie można odliczyć od przychodu (przez 3 lata) nawet 53 tys. PLN.

Ministerstwo Finansów szacuje, że koszt termomodernizacji jednego domu jednorodzinnego może wynieść od 200 do 400 zł za m2 powierzchni użytkowej, co oznacza, że termomodernizacja budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m2 wyniesie co najmniej 30 tys. PLN. W rezultacie w takim przypadku podatnik będzie mógł odliczyć od przychodu 9 tys. PLN (23% z 30 tys. PLN). Jeżeli kwota odliczenia nie będzie pokrywała się z rocznym dochodem podatnika, odliczeń można dokonać w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat.

Omawiane uregulowania wprowadzono w ustawie, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 30 listopada 2018 roku pod poz. 2246. Zgodnie z art. 26h tej ustawy:

  1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

  3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

  4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Komu przysługuję ulga na termoizolację budynku?

Wyniki licznych badań, które są powszechnie dostępne, wskazują, że zła jakość powietrza stanowi ogromny problem zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzkiego zdrowia. Walka ze smogiem leży w interesie całego społeczeństwa, którego celem powinno być eliminowanie przyczyn powstawania smogu. Do jego osiągnięcia można się przyczynić, dbając o jakość surowców spalanych w piecach oraz ograniczając emisję spalin samochodowych.

Głównym celem omawianego programu jest podwyższenie energetycznej wydajności domów jednorodzinnych, w których dominującym paliwem, stosowanych w piecach domowych, jest paliwo stałe, takie jak węgiel – najczęściej o niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości pyłów i siarki. Ulga termomodernizacyjna z 2019 roku obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych i dotyczy również wymiany kotłów zasilanych paliwem stałym. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby opłacające podatek według skali podatkowej 19% oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy jednocześnie są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.