Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym po 30 września 2018 roku

Według ustaleń ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy KRS, ulegną modyfikacji przepisy Krajowego Rejestru Sądowego. Po terminie 30 września 2018 r. zostanie nałożony obowiązek sporządzania rocznych dokumentów finansowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta czy sprawozdanie zarządu z działalności spółki, wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegóły zmian w przepisach, które wchodzą po 30 września 2018

Dalsze zmiany nie obejmują wymaganych osób, dokonujących podpisu, ale modyfikacji ulega wymóg, mówiący o formie składania tegoż podpisu na sprawozdaniu finansowym. Wraz z początkiem października członkowie zarządu, jak i księgowi będą zobowiązani do uiszczenia podpisu elektronicznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu, który potwierdzony jest zaufanym profilem ePUAP, czyli rodzaj bezpłatnego podpisu elektronicznego, jaki wprowadził polski rząd, który wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami w porównaniu z kwalifikowanym podpisem.

Dalsze kwestie, jakie tyczą się zmian w KRS, obowiązujących od 1 października 2018 r., będą obejmować nie tylko sporządzanie elektronicznego podpisu pod wyżej wymienionymi dokumentami, ale także możliwość składania ich, która ogranicza się wyłącznie do repozytorium dokumentów finansowych. Wedle przepisów dostęp do tego repozytorium będą mieli tylko członkowie zarządu spółki i tylko oni będą je mogli tam składać, bez żadnych osób pośredniczących, czy pełnomocników. Członek zarządu, który się tego podejmie, będzie miał obowiązek założyć specjalne konto w repozytorium.

W związku z podanym kontem osoba składająca dokumenty finansowe w repozytorium musi mieć zarejestrowany PESEL w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umieszczając podaną dokumentację, członek zarządu będzie musiał użyć elektronicznego podpisu (kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego zaufanym profilem ePUAP). Ponadto owe dokumenty nie mogą być złożone w innej formie. Należy także nadmienić, że składając poszczególne raporty do repozytorium, zwolni to spółkę z obowiązku złożenia ich do odpowiednio wyznaczonego urzędu skarbowego oraz zostanie to zrealizowane bezpłatnie. Składając dokumenty w sądowym repozytorium, zostaną one od razu przekazane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. W wyniku czego, podmioty gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego będą zwolnione z przesyłania powyższych raportów do urzędów skarbowych, gdyż w tym działaniu wyręczy ich sąd.

Trzeba też zaznaczyć, że sprawozdania osób, czy podmiotów niefigurujących w KRS, należy przesyłać w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, bez konieczności przesyłania ich do urzędów skarbowych.