Pomoc dla firm zatrudniających do 50 osób – jakie udogodnienia przewiduje Tarcza Antykryzysowa

pomoc dla firm zatrudniających do 50 osób

Celem wprowadzania Tarczy Antykryzysowej jest udostępnienie środków, które zapewnią płynność i stabilność w okresie obecnych zakłóceń gospodarczych, oraz będą stanowić rekompensatę szkód i poniesionych kosztów dodatkowych. Przede wszystkim jest to jednak ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa – z tego względu niezwykle istotna jest pomoc dla firm zatrudniających do 50 osób, które najbardziej borykają się ze skutkami pandemii COVID-19.

Nadal możesz skorzystać z 3-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS i przedłużyć pozyskiwanie świadczenia postojowego

Choć temat ZUS-u, świadczeń postojowych (https://www.vattax.pl/ulgi-dla-przedsiebiorcow-wynikajace-z-pandemii-covid-19/), a także ułatwień podatkowych (https://www.vattax.pl/ulatwienia-w-podatkach-pit-i-cit-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19/) był już poruszany, warto sprecyzować, z jakimi wiąże się to ułatwieniami dla firm zatrudniających do 50 pracowników.

Od marca do maja 2020 roku takie firmy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. Wniosek możesz przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, pocztą lub osobiście w placówce ZUS. O zwolnieniu z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 dowiesz się ze strony: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396.

W ramach Tarczy Antykryzysowej firmy zatrudniające do 50 pracowników mogą również ubiegać się o środki, które zrekompensują utratę przychodów – wniosek i niezbędne informacje o świadczeniu postojowym znajdziesz tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468. Jeśli firma obecnie pozyskuje środki poprzez korzystanie ze świadczenia postojowego, może też przedłużyć pobieranie świadczenia, jeśli sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń na pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne

Notując spadek obrotów w firmie zatrudniającej do 50 pracowników, istnieje możliwość zyskania dofinansowania z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz wiążących się z nimi składkami na ubezpieczenie społeczne. Wysokość wsparcia jest wypłacana miesięcznie i jest zależna od wysokości spadku obrotów:

  • Co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nie większej niż kwota, która stanowi sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, których wniosek dotyczy (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne); jednocześnie nie może wynosić więcej niż 50% łącznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne każdego pracownika,
  • Co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nie większej, niż kwota, która stanowi 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, których wniosek dotyczy (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne); jednocześnie nie może wynosić więcej niż 70% łącznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne każdego pracownika,
  • Co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nie większej, niż kwota, która stanowi 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, których wniosek dotyczy (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne); jednocześnie nie może wynosić więcej niż 90% łącznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne każdego pracownika,

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak zaległości finansowych do końca III kwartału 2019 roku związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy oraz niepobieranie w tym samym celu innych świadczeń ze środków publicznych. Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy możesz skorzystać z tego typu dofinansowania, możesz to sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-mozesz-skorzystac-dofinansowanie-do-czesci-wynagrodzen

3-miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników

W przypadku przestoju ekonomicznego lub mniejszego wymiaru czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi, firmy zatrudniające do 50 osób mogą skorzystać z miesięcznie wypłacanego, 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia oraz opłaty składek na ubezpieczenie społeczne.

  • Przestój ekonomiczny – w przypadku przestoju możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia pracownika,
  • Obniżenie wymiaru czasu pracy – gdy powodem jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie może być ono większe niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (według wskaźnika GUS).

Pożyczki obrotowe

By sfinansować wynagrodzenie pracowników, przedsiębiorca może ubiegać się też o pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP. Pożyczka ARP na sfinansowanie pensji pozwala na otrzymanie kwoty (netto), która pomaga pokryć deficyt funduszu wynagrodzeń. Pożyczka przyznawana jest na podstawie weryfikacji luki płynnościowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj ze strony arp-tarcza.pl. Instrukcję wypełnienia wniosku znajdziesz na stronie:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/Umhbt9sF/Instrukcja_sk_adania_wniosku_o_po_yczk_.pdf.

Jeśli firma zatrudniająca do 50 osób w roku 2019 osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, a obecnie mierzy się z deficytem w kapitale obrotowym, też może skorzystać z pożyczki obrotowej udzielanej przez ARP. Okres finansowania trwa 6 lat, a kwota, jaką można uzyskać, wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln. Wniosek wypełnisz prawidłowo ze stroną: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/tLqQSgUd/Instrukcja_sk_adania_wniosku_o_po_yczk_.pdf. Nie masz pewności, czy możesz skorzystać z tego udogodnienia? Odpowiedz na kilka pytań: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-mozesz-skorzystac-pozyczka-obrotowa-finansowanie-deficytu-w-kapitale-obrotowym.

Grupa Vattax wpiera swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowania

Wszystkie informacje dotyczące ustaw dla małych firm (do 50 pracowników) realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej znajdziesz na stronie gov.pl (https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mala-firma-do-50-pracownikow). Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że ilość ustaw i ich ciągłe zmiany mogą być przytłaczające – w związku z tym Grupa Vattax wychodzi Ci naprzeciw i zapewnia nie tylko niezbędne informacje, ale też kompleksowe wsparcie dotyczące COVID-19 i Tarczy Antykryzysowej. Prowadzimy konsultacje dla przedsiębiorców i pomagamy we wnioskach o dofinansowanie, zwolnienia z ZUS oraz w kwestii ulg podatkowych IP BOX. Wypełnij formularz kontaktowy (https://www.vattax.pl/kontakt/) lub skontaktuj się telefonicznie z naszym działem sprzedaży (22 622 44 46).