Sprzedaż produktów rolnych do 40 tys. zł zwolniona z podatku od 1 stycznia 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie regulacje, dotyczące zasad sprzedaży produktów przez rolników. Zgodnie z nowelizacją sprzedaż, której wartość nie przekroczy 40 tys. złotych, będzie każdorazowo zwalniana z podatku. Gdy wysokość sprzedaży wyjdzie poza granicę wyznaczonej kwoty, zostanie objęta zryczałtowanym podatkiem obrotowym, który będzie wynosił 2 proc.

Najnowsza ustawa jest nowelizacją dwóch ustaw: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dzięki nowym przepisom, wchodzącym w życie dzięki ustawie dot. sprzedaży produktów przez rolników, podpisanej przez prezydenta 30 listopada 2018 roku, rolnicy będą mogli zwiększyć swoje przychody, dzięki możliwości zbywania żywności, wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego na rzecz sklepów, restauracji, stołówek i innych tego typu placówek.

Nowelizacja skuteczną zachętą podatkową dla rolników

Pomysłodawcy uważają, że nowela stanowi zachętę podatkową dla gospodarstw, które uzyskują dodatkowe przychody z przetwarzania produktów rolnych domowym sposobem. Rezultatem nowelizacji ma być zwiększenie liczby producentów produktów rolnych, zachęconych zwolnieniem z opodatkowania sprzedaży poniżej 40 tys. W myśl ustawy możliwa będzie sprzedaż produktów przetworzonych i nieprzetworzonych. Między innymi dzięki modyfikacji definicji rolniczego handlu detalicznego, która wchodzi w zakres zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, polskim rolnikom przedstawiane są wymagania, dotyczące zasad zbywania produktów w ramach prowadzonej przez nich działalności.

Jedna z nadrzędnych zasad dotyczy obszaru zbywania żywności do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Taką żywność polscy rolnicy będą mogli zbywać pod warunkiem, że zakłady, takie jak restauracje czy stołówki, do których żywność miałaby trafić, będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dopuszczalna jest również sprzedaż produktów na obszarach powiatów lub miast, które stanowią siedzibę wojewody lub sejmiku i znajdują się w sąsiedztwie województwa.

W ramach nowelizacji ustawy od producenta żywności, który korzysta z ulgi, związanej ze zlikwidowaniem opodatkowania z tytułu sprzedaży produktów poniżej 40 tys., wymaga się, aby w miejscu świadczenia sprzedaży żywności finalnemu konsumentowi umieszczony był czytelny i widoczny dla konsumenta napis „rolniczy handel detaliczny” wraz z danymi producenta. Zadbać o to musi podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, również prowadzony przez pośrednika.

Przeczytaj również o nowych dotacjach z PFR.