Tarcza Antykryzysowa 4.0 – zmiany w terminach i nowe udogodnienia

tarcza antykryzysowa 4.0

Wprowadzanie nowych rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0, która czeka obecnie na podpis Prezydenta, ma za zadanie zapewnić firmom wsparcie finansowe. O niektórych udogodnieniach pisaliśmy już poprzednio (kredytowe wakacje, pożyczki i kontrola inwestycji) i wskazywaliśmy, jakie ulgi dla przedsiębiorców proponuje ZUS. Wciąż trwają prace nad nowymi rodzajami wsparcia.

Obniżenie pensji lub wymiaru czasu pracy pracownikowi

Każdy przedsiębiorca, który w swojej firmie zauważył istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może nawet na 12 miesięcy po zakończeniu epidemii obniżyć pracownikom pensję lub obniżyć wymiar czasu pracy, nawet jeśli firma nie spełnia wymogu odpowiedniego spadku obrotów. Oba rozwiązania mogą trwać maksymalnie pół roku i mogą zostać wprowadzone, jeśli o nie mniej niż 5% wzrósł iloraz funduszu wynagrodzeń z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i przychodów ze sprzedaży towarów i usług, w porównaniu z miesiącem bazowym, gdy firma nie była jeszcze dotknięta skutkami pandemii. Żeby pracodawca mógł zastosować to rozwiązanie, udział wynagrodzeń pracowników w przychodach nie może być niższy niż 30%.

Obniżenie czasu pracy pracowników może wynosić 20%, jednak nie więcej niż do połowy etatu, przy założeniu, że wynagrodzenie danego pracownika będzie nie niższe, niż płaca minimalna (2600 PLN). Z kolei obniżenie pensji dotyczy pracowników, których dotyczy przestój ekonomiczny – by mogli być nim objęci, ich wynagrodzenie musi zmniejszyć się o nie więcej, niż 50%, przy czym nie może być niższe, niż płaca minimalna.

Patrząc na to od strony pracownika, który zarabia minimalną krajową, nawet jeżeli jego godziny pracy zostaną zmniejszone o 20 %, nie zmniejszy to jego wynagrodzenia. Miałoby to miejsce natomiast, gdyby zmniejszenie miało miejsce w stosunku do pracownika, który zarabia np. średnią krajową. Wtedy jego wynagrodzenie pomniejszyłoby się o 20 procent, a państwo dopłaciłoby przedsiębiorcy połowę tej kwoty. Inaczej będzie się przedstawiać sytuacja w przypadku pracownika z pensją minimalną. W dalszym ciągu otrzyma on 2600 zł brutto, Państwo natomiast dopłaci pracodawcy połowę jego pensji. W przypadku takich pracowników, chociaż wynagrodzenie nie ulega pomniejszeniu, warto obniżyć wymiar czasu pracy, gdyż w innym wypadku pracodawca nie otrzyma dofinansowania.

Gdy wynagrodzenie pracownika pomniejszy się o 20 procent, państwo dopłaci przedsiębiorcy połowę tej kwoty. Natomiast w przypadku pracownika z pensją minimalną, w dalszym ciągu otrzyma on 2600 zł brutto, Państwo natomiast dopłaci pracodawcy połowę jego pensji.

W ramach udzielanej pomocy, przedsiębiorca może uzyskać 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia swoich pracowników. Ustawa zakłada, że dofinansowanie wyniesie maksymalnie na pracownika:

 • 1 300,00 zł brutto w przypadku przestoju ekonomicznego;
 • 2 079,43 zł w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy.

Ustawa zakłada również, m.in.:

 • czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020 r.,
 • ograniczenie odpraw z tytułu rozstania z pracodawcą (dotyczy umów cywilnoprawnych; odprawa po rozwiązaniu umowy przez pracodawcę nie będzie mogła przekroczyć 26 tys. zł),
 • możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • dodatkowe zwolnienia z ZUS dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, w odniesieniu do nieopłaconych składek za kwiecień – maj 2020 r., jeśli prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz:
  • osiągnęli przychód w rozumieniu ustawy o PIT w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, w wysokości przekraczającej 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku, oraz
  • dochód w rozumieniu ustawy o PIT osiągnięty za luty 2020 był niższy niż 7 000 złotych.
 • Wskazano, iż o postojowe ubiegać mogą się również osoby, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (obecnie – przed 1.02.2020 r.);

Na podobnych zasadach na zwolnienie mogą liczyć osoby, które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, będąc jednocześnie zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Fundusz świadczeń socjalnych, odpisy podstawowe i świadczenia urlopowe – co się zmienia w tych kwestiach?

W przypadku spadku obrotów gospodarczych lub obciążenia funduszu wynagrodzeń, przedsiębiorca może zawiesić obowiązek niektórych świadczeń socjalnych – w tym przypadku ma on prawo do zawieszenia obowiązków funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego na fundusz i wypłaty świadczeń urlopowych. W tym przypadku niezbędne jest jednak uzyskanie porozumienia ze związkami zawodowymi (o ile działają one w danym zakładzie pracy). Takie rozwiązanie ma poprawić kondycję finansową firmy, a w dłuższej perspektywie ma na celu ochronę miejsc pracy.

Co więcej, pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy. W okresie obowiązywania epidemii lub w przypadku stanu zagrożenia epidemią, pracodawca wskazuje termin urlopu przymusowego (co nie wymaga zgody pracownika). Urlop może trwać do 30 dni (chodzi tu o urlop niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych).

Rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego

Nowe ustawy zakładają również zwiększenie wariantów możliwych darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Tego typu odliczeniom podlegają darowizny przekazane na rzecz ośrodków wsparcia, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, a także rodzinnego domu pomocy i domu pomocy społecznej. Odliczenie podatku mogą zastosować podatnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.

Mikropożyczka dla przedsiębiorców

W związku z Tarczą Antykryzysową 4.0 przedsiębiorca zyska możliwość umorzenia mikropożyczki, przyznawanej w wysokości 5 000 PLN, bez składania wniosku po trzech miesiącach nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej. Weryfikacji dokonywać będą Powiatowe Urzędy Pracy na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pomoc podczas wypełniania wniosków oraz wsparcie z zakresu starania się o dofinansowanie lub ulgi

Wszelkie dodatkowe informacje o Tarczy Antykryzysowej i wprowadzanych zmianach znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa . Jeśli jednak masz konkretne dalsze pytania, które wymagają rzeczowej odpowiedzi – skontaktuj się z nami. Dla naszych klientów w ramach Tarczy Antykryzysowej pozyskaliśmy już blisko 20 MLN PLN – dołącz do tego grona i zadzwoń (22 622 4446) lub napisz maila vattax@vattax.pl.